19.09.2013 Starost: 10 let

24. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 9. 2013 - Vlada RS je na 24. redni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin ter se seznanila z letošnjo izvedbo tradicionalnega slovenska zajtrka in s smernicami za javno naročanje živil.


Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin

Posplošene tržne vrednosti nepremičnin, evidentirane v registru nepremičnin, se do ponovne določitve modelov vrednotenja nepremičnin prilagajajo razmeram na trgu prek indeksov vrednosti nepremičnin. Le-ti odražajo spremembo vrednosti nepremičnin glede na gibanje cen nepremičnin. Indeksi vrednosti so določeni po vrednostnih conah za posamezen model vrednotenja nepremičnin. Vlada RS določi indekse vrednosti nepremičnin, ko je sprememba vrednosti večja od 10 %. 

Izračunani indeksi vrednosti nepremičnin zavzemajo vrednosti med 0,70 in 0,90 - v teh primerih bo prišlo do znižanja vrednosti nepremičnin. To tudi pomeni, da se vrednosti ne bodo povečale.

Opravljene empirične analize in izračuni indeksov vrednosti kažejo, da so se v obdobju od 1. 7. 2010 do 1. 1. 2013 vrednosti najbolj znižale (indeksi vrednosti najmanjši) za lokale, pisarne in zemljišča za gradnjo stavb na območjih z visokimi vrednostnimi ravnmi. Na območjih z visokimi ravnmi cen so se vrednosti znižale tudi za stanovanjske nepremičnine. Pri kmetijskih zemljiščih in gozdovih se posplošene tržne vrednosti ne bodo spremenile, ker so bile spremembe cen manjše od 10 %. Za tovrstne nepremičnine je bilo namreč zaznati le stagnacijo ravni cen, na nekaterih območjih pa tudi rast.Rezultati izračunov so skladni s pričakovanji glede na teorijo gibanja vrednosti. V celoti so potrjeni tudi glede gibanje cen in vrednosti nepremičnin v drugih evropskih državah v času ekonomske krize. 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk in Smernice za javno naročanje živil

Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ) bo letos v petek, 15. novembra, v vrtcih in osnovnih šolah. Vlada se je seznanila tudi s Smernicami za javno naročanje živil, ki opredeljujejo priporočila glede naročanja sezonskih živil, vključevanja zahtev o kakovosti živil v postopke javnega naročanja in načina uresničevanja načela kratkih verig pri javnem naročanju. Vlada priporoča javnim zavodom na področju vzgoje in izobraževanja ter na drugih področjih, da pri naročanju živil upoštevajo usmeritve iz smernic.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) bo za namen nakupa živil za TSZ zagotovilo finančna sredstva v višini do 130.000 evrov. TSZ je sestavljen iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka. Iz evalvacije projekta, pozitivnih odzivov s strani vrtcev in šol ter tudi drugih institucij in ob upoštevanju, da se z izvajanjem projekta sledi oziroma uresničuje javni interes, je s projektom treba nadaljevati. Projekt je tudi dober povezovalni mehanizem več sistemov (s tem pa na primer tudi resorjev, institucij in panog), ki skupaj delujejo v isto smer. V letu 2013 so bile že izvedene nekatere aktivnosti, in sicer akcija Sejemo slovenska avtohtona semena, v okviru katere je bilo šolam in vrtcem podarjen zavojček šestih vrst semen. S to akcijo je MKO želel ozaveščati o pomenu samooskrbe s semeni in ohranjanju slovenskih avtohtonih vrst semen.

MKO je v sodelovanju z Ministrstvom za finance pripravil tudi Smernice za javno naročanje živil, ki bodo v pomoč osebam, ki v vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih javnih zavodih vodijo postopke javnega naročanja za izbiro dobaviteljev živil. Smernice določajo priporočila, katere zahteve glede kakovosti živil vključiti v postopek javnega naročanja in kako preverjati, da ponudba in dobavljena živila izpolnjujejo te zahteve. Smernice opredeljujejo tudi možne načine naročanja živil in napotujejo javne naročnike k naročanju sezonskih živil ter uresničevanju načela kratkih verig v prehranski verigi, s čimer se zagotavlja večja kakovost in varnost hrane, ki jo uživajo otroci, hkrati pa se povečuje delež lokalne oskrbe.


< JAVNA RAZPRAVA V POSTOPKU PRIPRAVE PARTNERSKEGA SPORAZUMA IN OPERATIVNEGA PROGRAMA