23.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

23. SEJA VLADE

Ljubljana, 23. 4. 2009 – Vlada RS je na 23. seji med drugim sprejela Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem svetu in Uredbo o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu in se seznanila s Programom stabilnosti za obdobje 2008–2011. Prav tako pa je Vlada RS sprejela izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2009, izhodišča za dodatno znižanje javnofinančnih izdatkov v javnem sektorju in Spremembe in dopolnitve Programa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2009. Vlada pa je tudi imenovala člane Delovne skupine za evropske zadeve, Delovne skupine za evropske zadeve na operativni ravni, Delovne skupine za pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije, Delovne skupine za prostorske rešitve umeščanja prednostnih nacionalnih infrastrukturnih projektov v prostor in Delovne skupine za učinkovito zagotavljanje javnega interesa pri gradnji objektov javne infrastrukture v javnem interesu.  Uredba o oblikovanju cen komunalnih

storitev

Uredba se sprejema na predlog Ministrstva za

gospodarstvo izdala Uredbo o oblikovanju

cen komunalnih storitev, ki bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS. V uredbi se ohranja raven cen posameznih komunalnih storitev.

Zavezanci

bodo lahko s predhodnim soglasjem vlade povišali ceno le v primeru uvedbe nove

storitve ali nadgradnje obstoječega sistema zaradi dviga standarda oskrbe, ki

izhaja iz veljavne zakonodaje in zahtev EU, ter v primeru, če so se njihovi

stroški povečali, ker so zaradi objektivnih razlogov prenehali sami opravljati

storitve posameznih komunalnih dejavnosti in jih za njih opravlja drug

izvajalec. Nova

uredba je vsebinsko podobna trenutno veljavni, odpravlja pa se nejasnost v

zvezi z oblikovanjem cen, ki je po dosedanji ureditvi vsebovano tako v

Pravilniku o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih

služb varstva okolja kot tudi v Prilogi uredbe.

Nova uredba nima Priloge. Cena

se oblikuje skladno s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih

gospodarskih javnih služb varstva okolja oziroma Pravilnikom o metodologiji za

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva

okolja in je sestavljena iz stroškov javne infrastrukture, stroškov izvajanja

storitve in vodnega povračila oziroma okoljske dajatve zaradi onesnaževanja

okolja.

Minister

za okolje in prostor je v skladu z drugo točko tretjega odstavka 149. člena

Zakona o varstvu okolja izdal Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je začel veljati 2. 8. 2008.

Na

osnovi rezultatov študije, ki jo je pripravila Gospodarska Zbornica Slovenije –

Zbornica komunalnega gospodarstva, je Ministrstvo za okolje in prostor, v

sodelovanju z resornimi ministrstvi, pripravilo osnutek Pravilnika o

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih

služb varstva okolja, ki je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za

okolje in prostor 31. 3. 2009, v javni razpravi pa je bil do 14. 4. 2009.

Predlog Zakona o spremembah in

dopolnitvah Zakona o Državnem svetu

Zakon bo uvedel poklicno opravljanje funkcije predsednika

državnega sveta. Ta bo imel pravico do plače v skladu z zakonom, ki ureja plače

funkcionarjev v javnem sektorju in bo uvrščen v 64. plačni razred. čŒas od

dneva, ko nastopi funkcijo predsednika, do dneva, ko preneha opravljati

funkcijo, se bo predsedniku državnega sveta štel v delovno dobo. V času

opravljanja funkcije bo socialno zavarovan po predpisih o socialnem zavarovanju,

ki veljajo za osebe v delovnem razmerju.

Predsednik državnega sveta bo imel pravico do povračila stroškov

za prevoz na delo in z dela, do povračila stroškov v zvezi s službenimi

potovanji (dnevnice, stroški prevoza, stroški prenočevanja), do povračila

stroškov za prehrano med delom, do regresa za letni dopust, do nadomestila za

ločeno življenje, do povračila stroškov prevoza ob dela prostih dnevih iz

kraja, kjer ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča in nazaj,

do povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča v kraj, kjer ima

službeno stanovanje, in nazaj, do povračila stroškov za izobraževanje, do

jubilejne nagrade, do odpravnine ob odhodu v pokoj.

Po prenehanju mandata bo imel predsednik Državnega sveta pravico,

da se vrne na delo, ki ga je opravljal oz. primerljivo delo, ki ustreza njegovi

stopnji izobrazbe. V primeru, da iz objektivnih razlogov ne bo mogel

nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti ne bo

dosegel minimalnih pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, ki urejajo

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo imel smiselno enake pravice kot

poslanci Državnega zbora.

Predsedniku Državnega sveta bo po prenehanju funkcije ali po

prenehanju prejemanja nadomestila ob upokojitvi pripadala odpravnina.  Višina posledic za proračun v višini razlike med dosedanjim

nadomestilom za opravljanje funkcije predsednika Državnega sveta in letnih

izplačil plač za predsednika Državnega sveta z upoštevanjem 64. plačnega

razreda (brez dodatka za delovno dobo) se za leto 2009 ocenjuje na 18.385 EUR.

V znesku je upoštevano, da bo predsednik Državnega sveta prejemal plačo od 1. 7.

2009 dalje. Pri oceni plače predsednika Državnega sveta je upoštevano 4%

znižanje osnovne plače (Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev).  Zaradi uskladitve zakona z odločbo ustavnega sodišča bo vlada

posredovala zakon Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem

postopku.

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si lahko preberete na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *

 

 


< ZAKLJUČENO JAVNO NAROČILO DOBAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE