12.09.2013 Starost: 9 let

23. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 9. 2013 - Vlada RS je na 23. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 in Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave ter Zbirni kadrovski načrt (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leta 2013, 2014 in 2015.


Predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014

Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile nemoteno izvrševanje sprejetih proračunov, predvsem z vidika razširitve nabora instrumentov financiranja državnega proračuna Republike Slovenije ter podpiranja ukrepov sprejetih v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.

Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih principov, niti ne spreminja obstoječih. Obstoječa načela so opredeljena v 2. členu Zakona o javnih financah (ZJF).

Poglavitne rešitve predlaganega zakona so zagotovitev pravne podlage za sklepanje in evidentiranje novih instrumentov financiranja državnega proračuna Republike Slovenije, ki omogočajo večjo fleksibilnost glede na aktualne razmere na trgih dolžniških vrednostnih papirjev ter optimizacijo stroškov zadolževanja, predvsem z vidika doseganja čim nižje obrestne mere. 

Poglavitna rešitev predloga zakona je tudi zagotovitev pravne podlage za izdajo lastnih dolžniških vrednostnih papirjev Republike Slovenije in začasni prenos le-teh banki, v kateri se izvajajo ukrepi za krepitev stabilnosti bank, proti prejemu finančnega zavarovanja banke v obliki dolžniških vrednostnih papirjev Družbe za upravljanje terjatev bank v enakem nominalnem znesku.

23. redna seja Vlade RS 13.9. 2013

* * *


< PREDSEDNICI VLADE POBUDA ZA SESTANEK Z ŽUPANI