08.03.2019 Starost: 4 let

22. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 3. 2019 - Vlada RS je na svoji 22. redni seji med drugim sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini in Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018. Izdana pa je bila tudi Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja.


Mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini
Vlada je sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev.

S predlogom se naslavlja vprašanje, ki je bilo v letu 2018 izpostavljeno ob izvedbi predčasnih volitev v državni zbor, nanaša pa se na davčno obravnavo nadomestil in povračil stroškov članov volilnih odborov.

Spremembe Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018
Vlada je junija 2018 s sklepom določila deleže prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, ki se za tekoče koledarsko leto določijo na podlagi podatkov o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju tega koledarskega leta. Ti podatki se pridobijo iz evidence, ki se vodi v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Sklep je bil že spremenjen decembra 2018.

Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja
Uredba je vsebinsko vezana na notranjo organizacijo in delo več deležnikov v zapuščinskih postopkih. V konkretnem primeru gre za situacijo, kot jo določa Zakon o Vladi RS. V zapuščinskih postopkih gre namreč za uresničevanja interesov Republike Slovenije, katero pa za posamezne vrste premoženja zastopajo različni subjekti. Ker so med njimi tudi takšni, ki ne sodijo v sistem državne uprave v ožjem smislu, je potreben sprejem Uredbe.

Več si preberite TU.

* * *


< DRŽAVNI ZBOR RS POTRDIL REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA