07.03.2014 Starost: 6 let

22. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 7. 3. 2014 – 22. redna seja Državnega zbora RS je bila od 3. do 6. marca. DZ je sprejel noveli zakonov o javnem naročanju, novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Zakon o inšpekciji dela. Državni zbor je zavrnil sklep o primernosti Predloga zakona o javnosti premoženja funkcionarjev za nadaljnjo obravnavo.


Novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E) in Novela Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E)

Z novelama zakonov o javnem naročanju se bodo postopki oddaje poenostavili ter omogočili hitro oddajo naročil po zadnji ujmi. Kadar gre za nujno javno naročilo, bo lahko naročnik pogodbo o oddaji javnega naročila sklenil nemudoma, torej brez obdobja mirovanja, v katerem lahko ponudniki običajno vložijo zahtevke za revizijo.

Na podlagi te izjeme bo mogoče hitro oddati in izvesti naročila, če so zaradi posledic vremenske ujme nujno potrebna za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oz. življenje ali za preprečitev nastanka neposredne grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči.

To bo veljalo tako v primeru, da so potrebe po javnem naročilu že nastale, kot tudi če šele bodo.

Vlada je sicer začela spremembe Zakona o javnem naročanju ter Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev pripravljati še pred februarjem, ko je Slovenijo za več dni ukleščila ledena ujma. Spremembe gredo na račun poenostavitev, na račun manj birokratskih zahtev in uvedbe obsežnejšega skupnega javnega naročanja.

Noveli, ki se v največji meri nanašata na naročila manjših vrednosti, tako prinašata ukinitev postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, nadomestitev doslej obveznega soglasja nadzornega organa oz. vlade z obveznim obveščanjem ter možnost spremembe ponudbe, če gre za odpravo formalne pomanjkljivosti ali napak ponudb, ki so jih morali naročniki doslej kot nepopolne izločiti. Iz zakona se črta odstavek, ki od ponudnika zahteva, da v ponudbi predloži izjavo o poravnanih obveznostih do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Določata tudi obvezno skupno javno naročanje v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država, kar je pomembno zlasti za področje zdravstva.

Ker vlada ugotavlja, da naročniki pogosto zahtevajo nesorazmerne in celo pretirane zahteve glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju, pa se uvaja tudi pravna podlaga za sprejetje podzakonskega akta, ki bo uredil to področje.

Več si preberite TU.

* * *


< POZIV ZA POSREDOVANJE PODATKOV O ŠKODI, NASTALI NA OBČINSKI INFRASTRUKTURI IN GOZDOVIH- NUJNO