09.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

21. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 9. 4. 2009 – Vlada RS se je na 21. seji seznanila z Informacijo o stanju podatkovnih baz nepremičnin, Protokolom o izmenjavi podatkov in Poročilom o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji v letu 2008. Vlada je tudi sprejela Uredbo o Spremembi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji (RS) v letih 2008 – 2010 za leto 2009 inProgram slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope. Prav tako pa je Vlada RS imenovala Strateški svet za javni sektor, Medresorsko skupino za podnebne spremembe in Medresorsko delovno skupino za usklajevanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja Vlade RS z nevladnimi organizacijami.  Informacija o stanju podatkovnih baz

nepremičnin

Aktivnosti, ki potekajo na področju

evidentiranja nepremičnin, omogočajo, da se v nekaj letih v Sloveniji celovito

uredi nepremičninsko področje. Ta cilj bo dosežen le, če bodo izvedene vse

planirane aktivnosti.

Predvidoma naj bi razvoj potekal po naslednjem časovnem

zaporedju:
- do konca leta 2009 se bo začela elektronska izmenjava podatkov med

zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb;
 - do 1. maja 2010 bodo urejeni podatki o vseh nepremičninah v registru

nepremičnin in bo vsem nepremičninam pripisana posplošena tržna vrednost

(od tega trenutka naprej je možno implementirati davek na nepremičnine);
- do konca leta 2012 bodo prenovljeni informacijski sistemi zemljiške

knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb in povezani z registrom

nepremičnin in registrom prostorskih enot.

Protokol o izmenjavi podatkov

Protokol je z namenom realizacije

projekta vzpostavitve

informacijske povezanosti nepremičninskih evidenc in projekta VEM v tem in

preteklem letu pripravila delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov

Vrhovnega sodišča RS, Geodetske uprave Republike Slovenije in Službe Vlade RS

za zakonodajo.

Z namenom, da bi bil omenjeni protokol resnično

učinkovit pripomoček za preseganje ovir, ki danes onemogočajo učinkovito

elektronsko izmenjavo podatkov med zemljiško knjigo na eni strani in zemljiškim

katastrom ter katastrom stavb na drugi strani, je bilo treba popisati vse postopke, določiti enotne identifikatorje, vsebinsko uskladiti

podatke, ki bi se izmenjevali med obema informacijskima sistemoma, dogovoriti

načine vzdrževanja vsebinsko usklajenih podatkov, določiti označitev neurejenih

in neusklajenih podatkov ter številne druge aktivnosti.

Protokol bo objavljen na spletnih

straneh obeh upravljavcev omenjenih nepremičninskih evidenc – torej Vrhovnega

sodišča RS in Geodetske uprave RS.

Vlada se je tudi seznanila, da se bo v

pravno-tehnično nespornih delih začela elektronska izmenjava podatkov med

zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb izvajati že v letu

2009, za kar imata obe pristojni instituciji že zagotovljena sredstva.

Za učinkovito izvedbo enotne krajevne

pristojnosti v zemljiškoknjižnih in geodetskih zadevah, za vlaganje

zemljiškoknjižnih predlogov v elektronski obliki po notarjih in za njihovo

prevzemanje v elektronsko obliko pri zemljiškoknjižnih sodiščih, bo v

prihodnjih letih potrebna celovita

prenova obstoječih informacijskih rešitev – t.j. vzpostavitev novega

informacijskega sistema pri Geodetski upravi RS in prenova informacijskega

sistema zemljiške knjige.

Poročilo o sklenjenih oblikah

javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji v letu 2008

Poročilo

je vsebinsko razdeljeno na dva dela, in sicer na analizo vseh sklenjenih oblik

javno-zasebnega partnerstva po posameznih ministrstvih ter na analizo

sklenjenih oblik javno-zasebnega partnerstva na področju občin.

Zakon

o javno-zasebnem partnerstvu je krovni postopkovni zakon, ki področje sklepanja

različnih oblik javno-zasebnega partnerstva ureja enotno. To področje, kot tudi

področje koncesij, v Evropski uniji ni urejeno enotno. Pravni red EU ureja le

koncesije gradenj, ostale oblike sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pa

vsaka država članica ureja z nacionalno zakonodajo avtonomno. Ugotovimo lahko,

da je vedno več sklenjenih pogodb, na podlagi katerih zasebni sektor sodeluje

pri izvajanju dejavnosti, ki jih tradicionalno zagotavlja država.

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si lahko preberete na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *
<  PODROČJE PRAVNE UREDITVE JAVNIH ZAVODOV POTREBNO MODERNIZACIJE