01.03.2019 Starost: 3 let

21. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 2. 2019 - Vlada RS je na svoji 21. redni seji med drugim sprejela stališče glede ocene skladnosti predloga rebalansa proračuna s fiskalnimi pravili in izdala Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan (NUKPS) za obdobje 2018 – 2027. Vlada se je tudi seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 2018, s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca decembra 2018. ter imenovanla nacionalno koordinatorko za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo. Sprejela pa je tudi predlog odgovora vlade na poslansko vprašanje v zvezi z izvajanjem ustavnega določila o čisti pitni vodi, odgovor na poslansko pobudo v zvezi s sofinanciranjem brezplačnih šolskih prevozov slovenskim občinam, kjer obstaja nevarnost napadov velikih zveri ter ona poslansko vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev za potrebe infrastrukturnih projektov.


Stališče glede ocene skladnosti predloga rebalansa proračuna s fiskalnimi pravili
Vlada je sprejela stališče glede Ocene skladnosti Predloga rebalansa proračuna za leto 2019 s fiskalnimi pravili. Vlada poudarja, da ohranitev strukturnega ravnotežja sektorja država zaradi uveljavitve rebalansa proračuna za leto 2019 na srednji rok ne bo ogrožena.

Ministrstvo za finance je 25. januarja 2019 Fiskalnemu svetu posredovalo Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in dopolnjen Osnutek proračunskega načrta 2019. Fiskalni svet je na tej podlagi pripravil oceno upoštevanja fiskalnih pravil v predlogu rebalansa državnega proračuna.

Vlada v stališču pojasnjuje, da predhodna vlada zaradi državnozborskih volitev v letu 2018 ni pripravila novega predloga Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za leta 2019 do 2021, niti predloga sprememb državnega proračuna za leto 2019, saj je v obdobju do začetka delovanja nove vlade opravljala zgolj tekoče posle. Opravljanje tekočih poslov pomeni, da vlada v odstopu ne more sprejemati dokončnih političnih odločitev glede ukrepov, ki bi zagotovili izvedbo ciljnega srednjeročnega scenarija fiskalne politike.

Zaradi navedenega in dejstva, da je bilo od nastopa mandata aktualne vlade do roka, določenega za pripravo osnutka proračunskega načrta, nemogoče pripraviti ustrezne ukrepe, je vlada jeseni 2018 sprejela zgolj Osnutek proračunskega načrta za leto 2019 ob predpostavki nespremenjenih politik. Ob tem pa se je zavezala, da bo hkrati z rebalansom državnega proračuna pripravila dopolnjen osnutek proračunskega načrta 2019 in ga posredovala Evropski komisiji. Na tej podlagi je bilo treba pripraviti spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 in ga posredovati v sprejem Državnemu zboru ter v oceno Fiskalnemu svetu. Odlok o spremembah okvira za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 je bil v državnem zboru sprejet 21. decembra 2018. Vlada je 6. decembra 2018 Fiskalnemu svetu v oceno izpolnjevanja fiskalnih pravil posredovala najprej predlog Odloka o spremembah okvira za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 v katerem so bile opravljene spremembe le za leto 2019, 25. januarja 2019 pa še predlog rebalansa državnega poračuna za leto 2019.

Vlada poudarja, da je za pripravo ustreznih strukturnih ukrepov treba zagotoviti določeno časovno obdobje in družbeno soglasje. Sprostili so se ukrepi, ki jih zaradi ekonomskega stanja države ni bilo več mogoče podaljševati. Na drugi strani pa so se povečala sredstva za investicije ter spodbujanje tehnološko razvojnih projektov, raziskovalnih programov in projektov spodbuja gospodarske rasti.

Vlada dodaja, da je že pristopila k pripravi dokumentov za Program stabilnosti in Okvir za pripravo proračunov sektorja države za leta 2020 do 2022, v katerih bodo upoštevane zahteve po srednjeročno uravnoteženem proračunu. Vlada poudarja, da ohranitev strukturnega ravnotežja sektorja država zaradi uveljavitve rebalansa proračuna za leto 2019 na srednji rok ne bo ogrožena. Na podlagi vseh zgoraj navedenih razlogov vlada predlaga državnemu zboru, da rebalans proračuna države za leto 2019 sprejme.

Več si preberite TU.

* * *


< KOALICIJA O NAPOVEDI VETA NA PRORAČUNSKE DOKUMENTE