05.02.2015 Starost: 7 let

21. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 5. 2. 2015 - Vlada RS se je na 21. redni seji med drugim seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, določila besedilo predloga novele Zakona o graditvi objektov in predlagala njegov sprejem po nujnem postopku in sprejela Program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 za obdobje 2015-2020.


Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013

Republika Slovenija je v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2014 od 4,1 milijarde evrov razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike (EU del) dodelila za 4,44 milijarde oz. 108,46 odstotkov (sredstva so dodeljena preko potrjenih operacij v okviru javnih razpisov/javnih povabil ali preko neposredno potrjenih operacij; v okviru javnih razpisov/javnih povabil projekte odobri pristojno ministrstvo, pri neposredni potrditvi operacij pa manjše projekte, na predlog posameznega ministrstva, odobri organ upravljanja, večje - nad 50 milijonov EUR - pa Evropska komisija z odločbo); za 4,26 milijarde evrov (EU del) ali 104,04 odstotkov sredstev je podpisanih pogodb; iz državnega proračuna je bilo izplačanih 3,39 milijarde evrov (EU del) ali 82,82 odstotkov razpoložljivih sredstev, v državni proračun je bilo iz bruseljske blagajne povrnjenih 2,78 milijarde evrov (EU del), certificirani izdatki pa znašajo 3,11 milijarde EUR (EU del) kar predstavlja 75,9 odstotka razpoložljivih sredstev.

Slovenija se je konec leta 2014 po koriščenju sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007-2013 uvrstila na 10 mesto med 28 državami članicami EU, državni proračun pa je v odnosu do proračuna EU realiziral, po letu 2007, največji neto proračunski presežek v višini 633.324.871 EUR. Kot izhaja iz poročila, je bil v mesecu decembru 2014 narejen tudi napredek pri podpisanih pogodbah, izplačanih sredstvih iz proračuna, kot pri certificiranih izdatkih. Na vseh treh operativnih programih je bilo zabeleženih za 160 milijonov evrov izplačil iz proračuna, kar predstavlja največji mesečni napredek v celotnem programskem obdobju in kaže na to, da se projekti tekoče izvajajo in da sistem izvajanja omogoča pospešeno črpanje. Prav tako zaradi pravila n+3/n+2 doslej ni bil izgubljen niti evro evropskih sredstev.

Ker je uspešno črpanje sredstev odvisno od uspešnih projektov, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), v vlogi organa upravljanja, prioritetno spremlja in odpravlja nepotrebne ovire in težave za izvajanje projektov. Skupaj s pristojnimi resorji vodi aktivnosti za pospeševanje črpanja EU sredstev, odpravo zaostankov in poenostavitve administrativnih postopkov.

Tako je na primer za reševanje glavnih in ponavljajočih se napak pri javnem naročanju v pripravi analiza praks javnega naročanja, zlasti tistih, ki zadevajo evropske sklade. Posebna svetovalna enota v okviru organa (t.i. »Help desk«), ki je pristojen za javno naročanje (Ministrstvo za javno upravo), že deluje in nudi naročnikom svetovanje tako v fazi priprave razpisnih dokumentacij kot tudi v procesu od objave javnega naročila do njegovega zaključka. Vzpostavljena je bila tudi projektna skupina (sodelujejo predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za finance, Urada za nadzor proračuna, Državne revizijske komisije ter SVRK) za področje javnega naročanja, ki bo skrbela za identifikacijo ključnih težav v postopkih javnega naročanja v povezavi z zagotavljanjem učinkovitosti črpanja evropskih sredstev.

V okviru vseh treh operativnih programov se vodijo tudi aktivnosti za dodelitev preostanka prostih sredstev po posameznih področjih in pa dodatnih pravic porabe z namenom počrpati vsa evropska sredstva in doseči zastavljene cilje. Poleg tega se redno spremlja izvajanje projektov, ki so že potrjeni, saj je izvajanje po terminskem načrtu za posamezne operacije ključno za njihovo pravočasno izvedbo in s tem zagotovitev upravičenosti do sofinanciranje s sredstvi EU.

V poročilu je še navedeno, da SVRK v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor nadaljuje aktivnosti za začetek izvedbe enajstih okoljskih projektov, ki so pripravljeni za izvedbo, nimajo pa zagotovljenih virov financiranja (vlada je v zvezi s tem 6. novembra 2014 na dopisni seji sprejela izjavo o prednostni obravnavi 11 projektov 34 občin, ki izpolnjujejo pogoje iz finančne perspektive 2014-2020). V skladu s sklepom vlade je predviden tudi neodvisni strokovni pregled nekaterih projektov s strani evropske pobude JASPERS, ki je že podala usmeritve za začetek postopka neodvisnega pregleda omenjenih projektov. Izhodiščni dokumenti za pričetek postopka pregleda so bili 8. 12. 2014 posredovani na JASPERS za projekte:

  • Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop;
  • Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop - Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL;
  • Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop - II. faza - izgradnja III. faze CČN Ljubljana.

Za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik je bilo ugotovljeno, da zaradi spoštovanja zahtev Evropske komisije za implementacijo evropske direktive o presoji vplivov na okolje pregled kakovosti s strani JASPERS ni potreben v primeru, da bo gradnja čistilne naprave in kanalizacije presojana s strani pristojnega okoljskega organa bodisi v okviru predhodnega postopka ali drugega postopka za pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali dovoljenja,

Sicer pa navedene aktivnosti sodijo v pripravo projektov za sofinanciranje s sredstvi večletnega finančnega okvira 2014-2020. Ob tem je treba poudariti, da navedeni sklep Vlade RS prav tako omogoča, da se posamezni projekt uvrsti v programsko obdobje 2007-2013, v kolikor bi se sprostila sredstva v okviru tega obdobja.

Celotno poročilo je objavljeno na www.svrk.gov.si, v rubriki »Kako črpamo EU sredstva«.

Več si preberite TU.

* * *


< JANUARSKE KOHEZIJSKE NOVICE