27.06.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

20. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 6. 2012 - Vlada RS je na svoji 20. redni seji med drugim sprejela besedila predlogov sprememb in dopolnitev naslednjih zakonov: Zakona o graditvi objektov, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, Zakona o kmetijstvu, Zakona o vodah, Zakona o varstvu okolja, Zakona o podpornem okolju za podjetništvo, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Zakona o spodbujanju razvoja turizma.


 

 

Predlog novele Zakona o prostorskem načrtovanju 

Novelacija zakona bo pomenila poenostavitev postopkov, odpravljajo se

torej administrativne ovire, ki so bile opažene v praksi; posledica bo tudi

sprostitev omogočanja investicij, kar je podlaga za zagon gospodarstva v

nekaterih panogah.

Spremembe in dopolnitve temeljijo predvsem na ugotovitvah, da postopki

priprave občinskih prostorskih načrtov, ki jih občine nujno potrebujejo za

izvedbo svojih razvojnih projektov in za večja investicijska vlaganja na svojem

območju, potekajo prepočasi in zato resno ovirajo hitrejši razvoj občin in s

tem tudi razvoj Republike Slovenije. Zato je z novelo ZPNačrt predvidena

racionalizacija postopkov priprave ter spreminjanja in dopolnjevanja

prostorskih načrtov in z njo povezane posamezne sistemske rešitve, ki bodo občinam

pomagale pri pripravi splošnih prostorskih aktov občine, OPN, in umeščanju

konkretnih, za občino razvojno pomembnejših posegov in prostorskih ureditev v

prostor s podrobnejšimi prostorskimi akti, OPPN.  

Novela prinaša tudi nekatere nove vsebinske sklope oziroma naloge,

zlasti na ravni države, namenjene uporabi na občinski ravni. V besedilu so

navedene tudi nekatere spremembe v sistemu razmerij in vsebin med občinskimi

prostorskimi akti.  

Nenazadnje se z novelo uvajajo tudi nekatere manjše spremembe pri

opremljanju stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo in spremembe, ki

omogočajo vzpostavitev zbirke podatkov o upravnih aktih, ki se nanašajo na

gradnje.

Več si lahko preberete TU.< MINISTRSTVO NAPOVEDUJE SPREJEM STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE DO LETA 2015