22.02.2019 Starost: 4 let

20. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22.2.2019 - Vlada RS je na svoji 20. redni seji med drugim sprejela Sklep o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019, izdala je spremenjeno Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter sprejela odgovor na pobudo Strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o lekarniški dejavnosti. Ni pa potrdila spremembe Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica


 

Sklep o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019
Na vladi so se dogovorili, da se bo morebitni dvig cen storitev za program zdravstvene nege v socialno varstvenih zavodih obravnaval v okviru Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2019, v kolikor bodo to dovoljevala sredstva. Skupni finančni učinki znašajo okoli 115 mio eur. Vlada je odločala o manjšem deležu, saj skupni odhodki ZZZS za zdravstvene storitve znašajo 2.142.462.356 EUR in so za 6 % nominalno višji od tistih iz preteklega leta. S Finančnim načrtom ZZZS za leto 2019 načrtuje prihodke in odhodke v višini 3.053.724.629 EUR.

V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019:

 - se zaradi zaključenih pogajanj s sindikati in povečanja plač za zdravstvene delavce zvišajo cene zdravstvenih storitev za okoli 5%, kar znese skupaj 104 milijone eur.

 - se za posamezne storitve, kjer beležimo daljše čakalne dobe določi najmanjše planirano število prvih pregledov, njihovo preseganje se plača po 10% višji ceni. Te dejavnosti so: rehabilitacija, ortopedija, revmatologija, otorinolaringologija, kardiologija in vaskularna medicina, fiziatrija, ginekologija, infektologija, internistika, alergologija, okulistika, pulmologija, splošna kirurgija, urologija, tireologija.

 - pomembno je tudi, da je bil s 1. 1. 2019 sprejet nov model plačevanja dermatologije, ki je bil sprejet v juniju 2018 v okviru Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za 2018 in začne veljati od 1. 1. 2019 naprej. Nov model plačevanja po novem spreminja tudi plan celotnih pregledov v višini 2400 na tim na letni ravni. S tem se bo ustvarila možnost za povečanje dostopnosti na prve preglede, saj do sedaj precej izvajalcev ni opravilo toliko pregledov na letni ravni. Vsi planirani celotni pregledi bodo v kolikor bodo realizirani plačani v celoti, tako javnim zavodom kot koncesionarjem.

 - se za program mladinskega zobozdravstva opredeli 15% plačilo preseganja ter hkrati predvidi 5% povečanje normativa.

 -  se za dodaten program na Nevrološki kliniki UKCLJ nameni 2,6 milijona eur na letni ravni.

 - se Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v pogodbah z izvajalci za zunaj bolnišnično dejavnost za programe, ki se planirajo v točkah, dogovori za planirano število prvih pregledov.

 - se za dodatnih 95 referenčnih ambulant nameni 3,5 milijona eur na letni ravni, 

 - se za Dispečersko službo zagotovi 1,7 milijona eur.

 - se za Univerzitetno Psihiatrično kliniko Ljubljana opredelijo sredstva za vzpostavitev urgentne in hospitalne obravnave otrok in mladostnikov v višini 866 tisoč eur.

Sprememba Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

V Uredbi se spreminja 5. točka 13. člena, ki ureja število in vrste direktoratov v ministrstvih, in sicer se spreminja organizacijska struktura Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Namesto dveh direktoratov, ki pokrivata vsebinsko zelo obsežna področja, bodo v skladu s predlogom v okviru ministrstva delovali trije direktorati.

Skladno s sklenjenim stavkovnim sporazumom s policijskima sindikatoma se spreminja 55. člen Uredbe, in sicer tako, da se bodo lahko naloge na vseh uradniških delovnih mestih policistov opravljale brez omejitev, kot jih za delovna mesta policistov določa trenutno veljavna uredba. V nekaterih delih pa se spreminjajo tudi priloge Uredbe (opisi tipičnih uradniških delovnih mest, uradniški položaji in razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest

Odgovor na pobudo Strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o lekarniški dejavnosti

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pobudo Strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije za oceno ustavnosti izraza »javni lekarniški zavod« v osmi alineji prvega odstavka 4. člena, peti odstavek 10. člena, 27. do 38. člena, četrti odstavek 39. člena, druga alineja prvega odstavka 45. člena in drugi odstavek 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti in ga posreduje DZ RS.

Vlada meni, da zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lekarniški dejavnosti ni utemeljena in da določbe Zakona o lekarniški dejavnosti niso v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.


Zavrnjen predlog spremembe ZZPISI

Vlada Republike Slovenije je zavrnila predlog gospodarskega ministrstva, da se spremeni Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (ZZPISI).          


ZZPISI je začel veljati 29. decembra 2017 in je omogočil vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče - Slivnica, saj na problemskem območju Maribor s širšo okolico ni večje proizvodne cone, ki bi bila v relativno kratkem času na voljo potencialnim investitorjem. Območje proizvodne cone je bilo izbrano na podlagi analize, ki je pokazala, da gre za edino primerno območje na širšem območju mesta Maribor, na katerem se lahko zagotovi z zakonom opredeljena javna korist.


Na podlagi tega zakona je investitor Magna Steyr, avtomobilski dobavitelj d. o. o. (v nadaljevanju Magna) vložil vlogo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju. Magna je prejela državno pomoč za izvedbo investicije, pridobila okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje in začela z gradnjo pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenje, kar ji omogoča omenjeni zakon.


Magna je 21. decembra 2018 dobila tudi okoljevarstveno dovoljenje, ki je 7. februarja 2019 postalo dokončno, pravnomočno pa bo po preteku 30-dnevnega roka, v katerem ne sme biti vložen upravni spor. Tega je zaradi različnega tolmačenja zakonodaje, ki ureja gradnje na vodovarstvenih območjih, napovedala okoljevarstvena organizacija ROVO. Zato je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlagalo spremembo ZZPISI na način, da je nedvoumno zapisano, da se pri izvedbi investicije ne upošteva 69. člen Zakona o vodah, temveč 74. člen Zakona o vodah, po katerem je danes v Sloveniji že 21 pravnomočnih okoljevarstvenih dovoljenj.


Vlada na podlagi mnenja Službe Vlade RS za zakonodajo tega predloga ni sprejela.

* * *

 

 

 

 


< ODGOVOR MJU NA POBUDO ZDRUŽENJ ZA SKLIC SESTANKA-USKLADITEV PLAČ FUNKCIONARJEV