22.06.2016 Starost: 6 let

20. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 22. 6. 2016 - 20. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 13. do 21. junija 2016. Poslanke in poslanci so me drugim sprejeli novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, novelo Zakona o skladnem regionalnem razvoju, novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter novelo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. DZ je ocenil, da sta Predlog zakona o dimnikarskih storitvah in Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka primerna za nadaljnjo obravnavo. Zakonodajno pot pa sta kot neprimerna za nadaljnjo obravnavo končala opozicijska predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in predlog novele Zakona o dohodnini.


Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617-A)

Novela zakona o izvrševanju proračuna je potrebna, da bi se lahko že letos začela izvajati marca sprejeti Zakon o sistemu jamstva za vloge v bankah ter februarja sprejeti Zakon o gospodarjenju z gozdovi.

S spremembami precej tehničnega zakona, s katerim se omogoča izvrševanje vsakokratnega proračuna, se zagotavlja tudi vir za financiranje letošnjih investicij v vodno infrastrukturo. Država bo letos iz elektrogospodarstva prejela višje dividende in odločila se je, da bo uporabila možnost izjeme za namensko prerazporeditev teh sredstev ter jih vložila v vodni sklad oz. za naložbe v izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi. Gre za 40,7 milijona evrov.

Tretje področje, na katero sega novela zakona, pa je financiranje občin. Podaljšuje se zakonsko določeni rok za vračilo neupravičeno porabljenih evropskih sredstev ter omogoča mehanizem dodatnega zadolževanja, če občina teh vračil ne bi zmogla v po novem 90-dnevnem roku.

Z novelo zakona se omogoča tudi prerazporejanje pravic porabe med postavkami na politikah pokojninsko varstvo, servisiranje javnega dolga ter plačila v EU.

 

Novela Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B)

V skladu z novelo med drugim v lastniški strukturi regionalnih razvojnih agencij ne bo več pogoj manj kot tretjinski ustanoviteljski delež ene občine v okviru javnega deleža.

Med obmejna problemska območja pa se dodatno uvrščajo občine, ki imajo koeficient razvitosti po Zakonu o financiranju občin manjši od 0,9, če mejijo seveda na obmejna problemska območja.

Na regionalno raven se bo preneslo tudi nove naloge s področja spodbujanja in razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti, izvajanja regijskih programov internacionalizacije gospodarstva in prostorskega planiranja na regionalni ravni. O manjših prerazporeditvah med postavkami nacionalnega regionalno razvojnega sklada bo po novem odločal zgolj pristojni minister, ne več vlada.

Novela opredeljuje tudi razmerje do pomurskega razvojnega zakona in finančne spodbude za avtohtone narodne skupnosti in romsko skupnost. Ob tem je DZ na pobudo poslancev narodnosti sprejel dopolnilo, da se v državnem proračunu vsako leto določijo nepovratne finančne spodbude za ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejši razvoj območij, kjer živita.

Program spodbujanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti bo sprejela vlada, in sicer prvega za obdobje 2017-2020. S tem se bo vsaj do neke mere zagotovil razvoj celotnega območja, kjer živita narodni skupnosti, ne le v gospodarskem smislu.

 

Celoten pregled junijkse seje DZ si lahko preberete Initiates file downloadtukaj.

 


< STANOVANJSKI SKLAD OBJAVIL PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ V LETIH 2016-2020 V VIŠINI 30 MIO EVROV