26.09.2014 Starost: 8 let

2. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 9. 2014 - Vlada RS se je na 2. redni seji med drugim seznanila z informacijo o ocenjeni višini intervencijskih stroškov in ocenjevanju škode po obilnem deževju, poplavah in plazovih med 12. in 17. septembrom 2014, v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila določene projekte ter sprejela spremembe Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.


Informacija o ocenjeni višini intervencijskih stroškov in ocenjevanju škode po obilnem deževju, poplavah in plazovih med 12. in 17. septembrom 2014
Vlada je Upravi RS za zaščito in reševanje naložila, da pozove občine, ki so bile prizadete ob obilnem dežju, poplavah in plazovih med 12. in 17. septembrom 2014, k predložitvi njihovih konkretnih intervencijskih stroškov, na podlagi katerih Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za finance pripravi predlog morebitnega kritja navedenih stroškov iz državnega proračuna.

Ministrstvo za obrambo je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravilo preliminarno oceno intervencijskih stroškov, ki so nastali ob zadnjem deževju in poplavah. Skladno z devetim odstavkom 8. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami škoda, ki jo povzroči naravna ali druga nesreča, obsega neposredno škodo ter stroške intervencij in ukrepov, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče (intervencijski stroški). Pri tem je treba razlikovati med:

  • intervencijskimi stroški, ki so intervencije in ukrepi, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče,
  • ter stroški škode po naravni nesreči na stvareh, ki jih ocenijo pristojne komisije za ocenjevanje škode.

Prejeti podatki iz dnevnih poročil občin so le delno uporabni, saj niso zajemali le interventnih stroškov, ampak tudi del nastale škode, ki pa bo predmet ocenjevanja s strani pristojnih komisij. Za pridobitev natančne višine interventnih stroškov bo treba na osnovi enotnih meril podatke znova pridobiti od vseh občin. Šele na tej podlagi bo mogoče pripraviti konkreten predlog o morebitni pomoči države pri pokrivanju interventnih stroškov.

Merila, ki so bila uporabljena za pripravo ocene intervencijskih stroškov, so pripravljena na podlagi dosedanjih izkušenj in priznanih stroškov ob ukrepanjih ob podobnih dogodkih v preteklosti (poplave leta 2010, poplave leta 2012) ter zajemajo:

  1. nujna dela v poplavljenih stanovanjskih objektih (črpanje, dezinfekcija, čiščenje), ki so ocenjena/ovrednotena v višini 100 evrov/objekt,
  2. nujna dela na poplavljenih cestah oziroma vzpostavitev prevoznosti cest (čiščenje, obvozi …), ki so ocenjena/ovrednotena v višini 350 evrov/km,
  3. nujna dela na plazovih (odvoz materiala, prekrivanje s folijo, odvodnjavanje, strokovni ogled geotehnika, opazovanje …) in
  4. angažiranje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč (prehrana, pijača), ki je ocenjeno/ovrednoteno v višini 10 evrov/osebo/dan.

Ocena intervencijskih stroškov med 12. in 17. septembrom 2014, ki so nastali pri odpravljanju posledic obilnega deževja, poplav in plazov, je pripravljena na podlagi zgoraj navedenih meril in dnevnih poročilobčin ter znaša 739.450 evrov. Ministrstvo za obrambo bo od občin pridobilo konkretne podatke in šelena tej podlagi bo sprejeta odločitev o morebitni pomoči države pri pokrivanju interventnih stroškov. Načrt zaščite in reševanja ob poplavah ni bil aktiviran, torej niso bili vzpostavljeni pogoji za neposredno pokrivanje stroškov s strani države. V dosedanji praksi so bili s strani države pokriti predvsem neposredni stroški reševalnih enot, ki so v intervencijah sodelovale. Na podlagi konkretnih podatkov, ki bodo pridobljeni s strani lokalnih skupnosti, se bo poskušalo zagotoviti sredstva predvsem za pokritje teh stroškov, za katere ocenjujemo, da naj ne bi presegli 250.000 evrov.

Ocenjevanje škode na terenu sicer poteka, podatki o ocenjeni škodi na stvareh bodo predvidoma na regijskem nivoju znani do 24. oktobra 2014.

Več si lahko preberete TU.

* * *


< USTANOVLJEN SINDIKAT OBČIN SLOVENIJE