10.04.2020 Starost: 235 dni

19. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 4. 2020 - Vlada RS je na svoji 19. dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Vlada RS je sprejela stališče do Predloga uredbe o spremembi Uredbe glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 ter stališče glede Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu Svetu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki in Evroskupini - Usklajen gospodarski odziv na izbruh virusa Covid-19. Vlada je tudi sklenila, da se zaradi zavarovanja državne meje in ker je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, vpokliče pomožne policiste za opravljanje nalog policije do 31. decembra 2020.


Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
Sprememba t.i. poplavne uredbe je bila potrebna zaradi uskladitve z okoljskimi predpisi. Poplavna uredba je bila izdana že leta 2008, ko predpisi s področja varstva okolja še niso predvideli možnosti izvedbe predhodnega postopka pod zakonsko določenimi pogoji. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1F) je namreč uvedel tako imenovani predhodni postopek za posege, kjer sploh lahko pričakujemo pomembne vplive na okolje. Gre za posege, pri katerih je na splošni in abstraktni ravni zaradi značilnosti nameravanega posega ali njegove lokacije mogoče pričakovati pomembnejše vplive, v predhodnem postopku pa se ugotovi, ali je za posamezni predvideni poseg res mogoče pričakovati pomembnejše vplive in je zato treba izvesti postopek presoje vplivov na okolje.

Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se drugi odstavek 2.a člena spremeni tako, da se glasi: »(2) V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure ter zadnjo uro obratovalnega časa opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let, lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.«.

Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
Z dopolnitvijo odloka se ponovno uvaja izvajanje elektivne (nenujne) ambulantne specialistične dejavnosti (ambulantna specialistka, ambulantna diagnostika), rehabilitacije in drugih nenujnih oblik zdravljenja. Vendar le za paciente, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal in pri katerih bi opustitev ali preložitev zdravstvene storitve vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< RAZLAGA KOLEKTIVNE POGODBE ZA JAVNI SEKTOR GLEDE DODATKA ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH