27.07.2018 Starost: 5 let

185. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 7. 2018 - Vlada RS je na svoji 185. redni seji med drugim podala mnenje glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1A) in sprejela odgovor na poziv združenj občin in Zbornice komunalnega gospodarstva glede ureditve področja prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Vlada je določila besedilo sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020 v delu, ki se nanaša na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2018. Seznanila se je tudi z Zaključnim poročilom o delu Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS in v veljavni državni Načrt razvojnih programov na novo uvrstila 17 projektov in 4 spremembe.


Mnenje k predlogu novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Vlada je podala mnenje glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1A), ki ga je v državnozborski postopek vložil Državni svet.

Vlada se strinja s predlaganim 1. členom ZSPDSLS-1A, glede preostalih členov pa predlogu zakona nasprotuje, saj je mnenja, da v prehodnem obdobju in ob že sprejetih proračunih samoupravnih lokalnih skupnosti in letnih načrtih ne predstavlja ustrezne normativne rešitve. Predlagana zakonska sprememba namreč sredi tekočega leta, za katerega so že sprejeti akti načrtovanja, to so letni načrti ravnanja, in določena dopustna skupna vrednost pravnih poslov ravnanja s stvarnim premoženjem izven letnega načrta na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS), spreminja pravno ureditev načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem, pri čemer se ne opredeljuje do veljavnosti že sprejetih aktov načrtovanja. Ob tem je treba izpostaviti, da sta v postopku načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem sprejem proračuna občine in letni načrti ravnanja s stvarnim premoženjem tesno povezana. Navedena akta sta vsebinsko povezana glede na zagotovljena finančna sredstva, zato se tudi letni načrt sprejema v rokih, določenih za sprejetje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< NAVODILO O OBRAZCIH ZA DAJANJE PODPORE V POSTOPKU KANDIDIRANJA NA LOKALNIH VOLITVAH