15.10.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

183. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 10. 2008 - Vlada RS je na 183. redni seji sprejela Uredbo o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena. Prav tako je Vlada RS podelila koncesije za izvajanje dimnikarske službe, objavila javni razpis za izbor koncesionarja za izvajanje dimnikarske službe za določena območja, sprejela Sklep o dodelitvi sredstev za odpravo posledic odprave posledic škode na stvareh zaradi posledic neurja s točo z 29. junija 2006 na širšem območju Slovenije, dala predhodno soglasje k cenam komunalnih storitev in Programu dela Javne agencije RS za energijo za leto 2008 in določila delež cene za uporabo elektroenergetskih omrežij. Vlada pa je sprejela tudi izhodišča za projekt vzpostavitve mreže svetovalnih pisarn za izboljšanje kakovosti gradenj v slovenskem prostoru in sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi skupnega javnega naročila.


 

Izhodišča za projekt vzpostavitve mreže svetovalnih pisarn za izboljšanje kakovosti gradenj v slovenskem prostoru

 

Dokument z naslovom »Vzpostavitev svetovalne mreže: Prehitimo naravne nesreče« predstavlja izhodišča za vzpostavitev mreže svetovalnih pisarn za izboljšanje kakovosti gradenj v slovenskem prostoru z namenom zmanjšanja katastrofalnih posledic vse pogostejših naravnih neurij in vzpostavitve sistema za urgentne ekipe gradbenih svetovalcev v primeru večjih nesreč. Pred izvedbo omenjenega projekta je vlada zadolžila MOP, da najprej izvede študijo izvedljivosti oz. upravičenosti, ki bo pokazala smotrnost tega projekta oz. njegov obseg, do katerega je projekt še smiselno ali rentabilno izvajati.

 

Letošnje vremenske ujme so bile resno opozorilo, da se podnebne spremembe že kažejo v uničujočih posledicah. Zato bomo zagotovo morali prilagoditi tudi način zasnove in gradnje objektov, izbirati ustrezne materiale, prilagoditi tehnologijo gradnje in sisteme ter gradnjo skrbno načrtovati tako, da bodo stavbe varnejše pred naravnimi nesrečami.

 

Vlada je v ta namen na seji 21. avgusta 2008 zadolžila Službo Vlade RS za razvoj, da v sodelovanju z MOP pripravi načrt organiziranja stalne svetovalne službe, ki bo po zgledu evropskih gradbenih centrov samograditeljem svetovala in objavljala priporočila in najboljše prakse v zvezi gradnjo objektov, predvsem v luči zagotavljanja pravilne in kakovostne gradnje, upoštevajoč podnebne spremembe in učinkovito rabo energije.

 

Namen projekta je formiranje dolgoročnega sistema svetovanja občanom za zaščito pred posledicami naravnih nesreč. Vzpostavljena svetovalna služba bo namenjena svetovanju občanom na področju učinkovitejše gradnje oz. prenove stanovanjskih stavb, ki bodo bolj varne pred naravnimi nesrečami. V ta namen bo organizirana mreža svetovalnih pisarn, kjer bodo delovali usposobljeni svetovalci.

 

Glavni cilj mreže svetovalcev je zmanjšanje oz. preprečevanje najhujših škod ali celo takojšnjih porušitev ob morebitnih nesrečah. Preventivno investiranje v posodobitev stavbnega fonda je prav gotovo dolgoročno ekonomsko učinkovitejše, kot naknadno odpravljanje škode na stavbah (tako neposredne, kot posredne). Pomembno je tudi, da predlagani sistem svetovanja združuje cilje svetovanja za energetsko učinkovitost stavb in cilje za doseganje boljše kakovosti gradnje. Predlagani sistem bo oblikovan in organiziran tako, da bo v primeru potrebe po urgentnem intervencijskem delovanju ob naravnih nesrečah takoj na voljo večje število usposobljenih svetovalcev, ki jih bo moč aktivirati nemudoma.

 

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si lahko preberete na:

 

* * *


< SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO INREGIONALNO POLITIKO JE ODOBRILA OBJAVO 2 JAVNIH RAZPISOV