15.06.2018 Starost: 4 let

181. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 6. 2018 - Vlada RS se je na svoji 181. redni seji med drugim sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 in se seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018. Vlada je izdala tudi Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in začasno zadržala izvrševanje proračuna. Vlada pa je še sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z implementacijo GDPR v Republiki Sloveniji.


Sklepi o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018
Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije vsako leto na podlagi določb 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sprejmejo Splošni dogovor.

V okviru postopka sprejemanja Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 so partnerji na predlog Aneksa št. 1 k Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 opredelili 201 spornih vprašanj. V postopku obravnave spornih vprašanj na arbitraži za nobeno od spornih vprašanj ni doseženo soglasje. Sporna vprašanja, za katera soglasje ni bilo doseženo, se posredujejo v odločanje Vladi Republike Slovenije in se vključijo v Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018.

V Aneksu št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 se med drugim določi povečanje zdravstvenih programov za določene izvajalce na primarni in sekundarni ravni v višini 1,8 milijona eurov za leto 2018 ter plačilo preseganja za nekatere programe v višini 5,5 milijona eurov. V okviru tega je določeno plačilo do 5 % preseganja programa v specialističnih zunaj bolnišničnih dejavnostih, ki se planirajo v točkah ter operacij karpalnega kanala, operacij sive mrene ter vitreoretinalne kirurgije, programa zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za mladino ter ortodontije. Dodatno se nameni 0,9 milijona eurov za dežurno službo 3 in 1,2 milijona eurov za financiranje razlike med urgentnimi centri. Za socialno varstvene zavode in zavode za usposabljanje se nameni 0,6 mio eurov. Finančni učinki vseh predlogov za leto 2018 znašajo 10,6 milijonov eurov (vrednost OZZ).

Prvo poročilo o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018
Močno neurje s točo in poplavami v Republiki Sloveniji je 8. junija 2018 prizadelo dolenjsko, pomursko, podravsko, zahodnoštajersko in zasavsko regijo. Poročilo zajema splošno vremensko situacijo in izdana opozorila v navedenem obdobju, opis posledic, odziv pristojnih organov in reševalnih služb, obveščanje javnosti in trenutno stanje. Agencija Republike Slovenije za okolje je pravočasno napovedala nevarnost neurja, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. V javnosti je bilo pravočasno in močno izpostavljeno sporočilo o prihajajočem izrednem padavinskem dogodku. Sile za zaščito, reševanje in pomoč, občine in javne službe so se pravočasno odzvale na nesrečo ter z učinkovitim ukrepanjem preprečile še hujše posledice. Na posameznih območjih sanacija še poteka.

Močno neurje s točo in poplavami je povzročilo poškodbe na stvareh in v tekoči kmetijski proizvodnji. Po poročilu Občine Črnomelj je bilo poškodovanih 1.944 stanovanjskih hiš, 50 industrijskih objektov, 12 javnih zavodov, 2.723 gospodarskih in drugih objektov ter 9 objektov kulturne dediščine. Po poročilu Občine Semič je bilo poškodovanih 96 objektov, sprožil pa se je tudi manjši zemeljski plaz v naselju Semič.

V intervenciji je sodelovalo 3.144 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih služb in organizacij, od tega 2.849 gasilcev iz domačih gasilskih zvez in iz Posavske, Ljubljanske, Gorenjske, Savinjsko-šaleške, Notranjske, Zasavske, Celjske in Dolenjske regije, pripadniki Civilne zaščite in Rdečega križa ter delavci Cestnega podjetja Novo mesto in podjetja Elektro Ljubljana. Sodelovali so tudi gasilci iz Republike Hrvaške.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po predhodnem zbiranju podatkov 12. junija 2018 na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode izdala sklep o začetku ocenjevanja škode na stvareh – na zemljiščih, stavbah oz. infrastrukturi v občinah Dobrna, Mozirje, Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogatec, Šentjur, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje, Vojnik, Zreče, Apače, Dobrovnik, Kobilje, Ljutomer, Razkrižje, Šalovci, Velika Polana, Veržej, Črnomelj, Semič, Goriščnica, Majšperk, Ormož in Zavrč.

Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji ni bil izdan, saj je škoda zavarovaljiva in država tudi subvencionira zavarovalne premije.

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, do 6. julija 2018 pripravi končno poročilo o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018, vključno z višino neposrednih stroškov intervencij, ter predlaga Vladi Republike Slovenije, da povračilo le-teh zagotovi iz tekoče proračunske rezerve.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< PODALJŠANA ČASOVNICA PROJEKTA WiFi4EU