16.01.2015 Starost: 8 let

18. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 1. 2015 - Vlada RS je na 18. redni seji med drugim uvrstila ukrep Finančna izravnava občinam v veljavni Načrt razvojnih programov 2015 – 2018 ter izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije, sprejela Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2015 ter se seznanila s Poročilom MOP o izvajanju akcijskega načrta za izvajanje interventnih aktivnosti zaradi poplav za mesec december 2014.


Reaktivacija proračunske postavke Dopolnilna sredstva občinam, uvrstitev ukrepa Finančna izravnava občinam v veljavni Načrt razvojnih programov 2015 – 2018 ter prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije

Vlada RS je sklenila, da se reaktivira proračunska postavka Dopolnilna sredstva občinam. Vlada je tudi sklenila, da se ukrep Finančna izravnava občinam uvrsti v veljavni Načrt razvojnih programov 2015 – 2018. Vlada je izvršila tudi razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije s postavke Tekoča proračunska rezerva in konta Splošna proračunska rezervacija na postavko Dopolnilna sredstva občinam in konto Tekoči transferi občinam uporabnika Ministrstvo za finance v višini 6.010.642,00 EUR.

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 za leto 2015 določa povprečnino v višini 525 EUR. Na tej osnovi izračunana skupna primerna poraba občin, ki za nekatere občine vključuje tudi presežke nad primerno porabo do primernega obsega sredstev, v skladu z Zakonom o financiranju občin znaša 1.081.901.716 EUR. Razpoložljiva dohodnina - občinski vir, s katerim se ta znesek pokriva, znaša 1.018.065.293 EUR. Manjkajoča razlika, ki znaša 72.127.608 EUR, se po Zakonu o financiranju občin zagotavlja s finančno izravnavo.

Do dogovora o višini povprečnine za leto 2015 oziroma do njene drugačne določitve z zakonom o izvrševanju proračunov, je za zagotavljanje razlike do primerne porabe (oz. primernega obsega sredstev) potrebno mesečno (do 20. v mesecu) izplačati občinam finančno izravnavo v višini 6.010.642 EUR. Izplačilo za mesec januar je treba izvršiti do 20. januarja 2015.

Ker v sprejetem proračunu za leto 2015 ni zagotovljenih sredstev za ta namen, je Ministrstvo za finance vladi predlagalo, da reaktivira proračunsko postavko Dopolnilna sredstva občinam, uvrsti ukrep Finančna izravnava občinam v veljavni Načrt razvojnih programov 2015 – 2018 in zagotovi sredstva za izplačilo finančne izravnave občinam za mesec januar z razporeditvijo sredstev v višini 6.010.642 EUR iz proračunske postavke Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko Dopolnilna sredstva občinam.

* * *


< NADALJEVANJE USKLAJEVANJ GLEDE POVPREČNINE