16.02.2018 Starost: 5 let

168. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 168. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov in Zakona o varnosti v železniškem prometu, določila predlog sprememb Zakona o železniškem prometu in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih. Prav tako pa je določila dopolnitev izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških. Vlada RS pa je na občino Borovnica brezplačno prenesla štiri nepremičnine.


 

Predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov

Z novim zakonom Vlada širi krog invalidov, ki dobijo pravice po zakonu in sicer na:

 

  • osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, ki jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje,
  •  osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in
  •  gluhoslepe osebe.

 

S širitvijo kroga upravičence želimo reševati problematiko mladih ljudi, pri katerih pride do hude invalidnosti pred prvo zaposlitvijo in zato ne pridobijo pravic po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.  Z zakonom se ne posega na področje socialno varstvenih storitev niti na področje delovno pravne.

 

Invalidi s statusom po tem zakonu imajo pravico do nadomestila za invalidnost v višini seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Proračun jim krije prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravico imajo do dodatka za pomoč in postrežbo po ZPIZ (tudi ocenjevanje višine IK na ZPIZ-u).

 

Zakon omogoča prehod v zaposlitev in po prenehanju ponovno izplačilo nadomestila za invalidnost. Če dobivajo plačo, jim kljub temu pripada nadomestilo do višine neto minimalne plače.

 

Novost so podporne storitve in sicer:

·         usposabljanje za samostojno življenje

·         vseživljenjsko učenje

·         bivanja s podporo

·         storitve za starejše invalide.

 

Storitve bodo invalidi plačevali z vrednotnicami. Z razvojem storitev socialnega vključevanja bo Slovenija sledila Konvenciji o pravicah invalidov. Storitve socialnega vključevanja je potrebno še razviti in preizkusiti v praksi. Nabor storitev bo do konca leta 2019 pripravilo ministrstvo v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo. V letih 2020 in 2021 bomo storitve preizkusili v praksi. Na ministrstvu se trudimo, da bi za pilotiranje storitev socialnega vključevanja pridobilo tudi evropska sredstva. Storitve socialnega vključevanja invalidov pomenijo velik korak naprej v smeri enakopravnega in enakovrednega vključevanja najtežjih invalidov v našo družbo in možnost, da bivajo v okolju, iz katerega izhajajo. Pomenijo deinstitucionalizacijo in za razliko od socialno varstvenih storitev ne pomenijo paketa storitev, ki jih mora uporabnik v celoti sprejeti ali zavrniti. Dajejo jim možnost izbire izvajalca podpornih storitev, njihovo osebno avtonomijo in individualne pravice, ki jih imamo drugi državljani.

 

Predlog Zakona o varnosti v železniškem prometu

Poglavitni cilj predloga zakona je prenos evropskih direktiv o varnosti in interoperabilnosti železniškega prometa v slovenski pravni red. V skladu z direktivama bo nadzor nad prevozniki in upravljavci železniškega prometa ob Inšpektoratu RS za infrastrukturo izvajala tudi Javna agencija za železniški promet RS.

 

Najpomembnejše rešitve na področju varnosti železniškega prometa, ki jih določa predlog zakona, so določitev nalog in vlog udeležencev pri razvoju in izboljševanju varnosti, manj nacionalnih varnostnih predpisov in nova ureditev enotnega varnostnega spričevala za prevoznike, ki je pogoj za dostop na železniško infrastrukturo.

 

 

Najpomembnejše rešitve na področju interoperabilnosti železniškega prometa, ki jih določa predlog zakona, pa so spremembe opredelitve železniškega sistema in podsistemov (vsi podsistemi morajo imeti ustrezno dovoljenje za obratovanje) ter ureditev področja dajanja tirnih vozil na trg, pri čemer se mora preveriti zlasti, da je tirno vozilo skladno s progo.

 

Več lahko preberete TUKAJ.

 


< SREDSTVA ZA CELOVITO ENERGETSKO PRENOVO