09.02.2018 Starost: 5 let

167. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 167. redni seji med drugim izdala Uredbo o upravnem poslovanju, se seznanila z Informacijo o poteku pogajanj o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in sprejela Odlok o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018–2022. Prav tako pa se je seznanila z Letnim poročilom stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije, sprejela Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z dogovori za razvoj regij in stališče do sprejetih sklepov na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob obravnavi Predloga Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Imenovan pa je bil tudi generalni direktor Agencije RS za okolje.


Uredba o upravnem poslovanju
Predlog Uredbe o upravnem poslovanju (UUP) nadomešča trenutno veljavno Uredbo o upravnem poslovanju zaradi v praksi zaznane potrebe po prenovi, ki je v večini posledica preživetosti nekaterih določb, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje, potrebe po odpravi administrativnih bremen za uradne osebe in nomotehničnih pomanjkljivostih, ki izhajajo iz dejstva, da je bila trenutno veljavna uredba sprejeta z združitvijo šestih podzakonskih aktov. Ob tem je bila dogovorjena nova struktura UUP, ki pa ima za posledico bolj pregleden in krajši predpis.

Glavne rešitve, ki zadevajo elektronsko poslovanje:

 • pri pripravi upravnih overitev elektronskih kopij dokumentov v fizični obliki je dogovorjeno vprašanje posredovanja overjenega dokumenta;
 • določena je obveznost poslovanja organov z dokumenti v elektronski obliki;
 • poenotena je obravnava dokumentov v fizični in elektronski obliki v enotnih členih, ločeno so urejene le razlike (ovoj, tiskanje popisa zadeve,…);
 • termin »centralni informacijski sistem za oddajo vlog, vročanje in obveščanje«, ki kot takšen sam po sebi ni bil nikoli vzpostavljen, je konkretiziran z realnimi rešitvami (sistemom za oddajo vlog ter informacijskim sistemom za vročanje).

Druge pomembnejše rešitve so:

 • odpravljena je štampiljka (žig) kot oblikovna značilnost (sestavina) dokumentov, ukinjena štampiljka »kopija enaka izvirniku« in posodobljen pojem prejemne štampiljke, pri čemer je ohranjena določitev oblike štampiljke za primere, ko jo predvideva področna zakonodaja (npr. Zakon o splošnem upravnem postopku);
 • pri členu, na podlagi katerega mora organ odgovoriti na vsak dopis, so izrecno določeni nekateri pogoji za pripravo odgovora, na novo je opredeljeno postopanje organa v zvezi s prejetim dopisom;
 • konkretiziran je postopek izločanja dokumentov v fizični obliki, ki so bili pretvorjeni v elektronsko obliko;
 • razširjene so določbe v zvezi z varovanjem ljudi in premoženja;
 • opredeljeno je potrjevanje, da je kopija dokumenta enaka izvirniku upoštevajoč različne možne oblike;
 • ustrezno so spremenjene določbe, za katere se je ocenilo, da zahtevajo nepotrebno birokracijo: pri kontroli skeniranja se ne zahteva več vsaj 4 kontrol letno, način kontrole skeniranja ni več izrecno določen, ni več predvideno komisijsko odpiranje poškodovanih pošiljk, ukinjena so poročila Arhiva RS, ukinjena je opredelitev formatov, ki jih državna uprava sprejema,…;
 • zmanjšano je število pojmov, ki so opredeljeni že v ostalih predpisih ali pa je njihov pomen logičen, ostali so poenoteni;
 • na novo je konkretiziran državni portal eUprava, pri čemer je usklajen z dikcijo spremenjenega Zakona o državni upravi;
 • v skladu s potrebami organov je dopolnjen okvirni načrt klasifikacijskih znakov.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z dogovorom za razvoj regij
Poslanko Suzano Lep Šimenko zanima, koliko zaposlenih ima posamezna regionalna razvojna agencija na dan 1. 1. 2018 in kakšna je povprečna plača zaposlenih v letu 2017. Zanima jo še, kako daleč je s posameznimi dogovori za razvoj regij? Koliko dogovorov je bilo do danes sklenjenih? V katerih regijah dogovori še niso sklenjeni in zakaj ne.

Vlada RS je odgovorila, da je povprečna plača zaposlenih v regionalnih razvojnih agencijah 1.962,13 evrov bruto na mesec. Najvišja je 2.506,24 evrov, in sicer v Gorenjski regiji, najnižja pa 1.615,48 evrov, in sicer v Goriški regiji. V agencijah je povprečno 14 zaposlenih, največ jih ima Goriška regija, kar 26, najmanj pa Savinjska regija, ki ima samo 7 zaposlenih. Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike. V letu 2017 je njihovo uvajanje prišlo do točke, ko je bilo mogoče podpisati prve dogovore. Na podlagi Prvega povabila regijam za predložitev regijskih projektov in izvedbe teritorialnega razvojnega dialoga med državo in regijami je bilo od 27. 10. 2017 do konca leta 2017 podpisanih devet dogovorov za razvoj regij v skupni vrednosti 95,12 milijona evrov. Ta sredstva zadoščajo za sofinanciranje 27-ih projektov v devetih regijah. Dodatno k tem 27-im projektom je v podpisanem dogovoru z Goriško razvojno regijo dana podpora tudi dvema projektoma za kandidiranje na razpisu na dve strateški temi v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Pri treh regijah (Zasavski, Pomurski in Obalno-kraški) v okviru prvega povabila ni prišlo do uskladitve projektnih predlogov. Tudi te regije so v roku predložile predloge regijskih projektov, vendar pa teritorialni razvojni dialog v teh primerih ni dal pričakovanega rezultata in do podpisa teh dogovorov ni prišlo. Verjamemo, da bo dogovor dosežen v okviru drugega povabila v tem letu.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 13. novembra 2017 objavilo drugo povabilo za predložitev regijskih projektov in 8. 12. 2017 spremembo drugega povabila. Skupaj je zagotovljenih 420,055 milijonov evrov sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. 133,358 milijona evrov je na voljo kohezijski regiji Zahodna Slovenija, 286,697 milijona evrov pa kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Skrajni rok za posredovanje osnutka dogovora oziroma dopolnjenega dogovora je 15. 2. 2018.

Več si preberite TU.

* * *


< MNENJE K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O GASILSTVU