05.02.2018 Starost: 5 let

166. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 166 .redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o informacijski varnosti, Uredbo o poteku meje naselij ob državni meji z Republiko Hrvaško (RH) v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča, Končno poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo kartografskih podlag v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča, Mnenje zvezi z zahtevo Državnega sveta RS za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ter se seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP 15-25) za leto 2017 in Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020.


Predlog zakona o informacijski varnosti
Zakon o informacijski varnosti (ZIV) sistemsko ureja področje informacijske varnosti v Sloveniji, s tem pa se hkrati v slovenski pravni red prenaša evropska Direktiva o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (Direktiva 2016/1148/ES).

ZIV ureja ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Sloveniji, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah, zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti in ureja zagotavljanje kibernetske obrambe v Sloveniji.

Poleg tega zakon določa minimalne varnostne zahteve in zahteve za priglasitev incidentov za zavezance tega zakona, ureja pristojnosti, naloge, organizacijo in delovanje pristojnega nacionalnega organa, enotne kontaktne točke, nacionalne skupine za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij (nacionalni CSIRT) in skupine za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij v organih državne uprave (CSIRT organov državne uprave) na področju zagotavljanja informacijske varnosti in kibernetske obrambe.

Zavezanci po zakonu so izvajalci bistvenih storitev s področij energija, digitalna infrastruktura, oskrba s pitno vodo in njena distribucija, zdravstvo, promet, bančništvo in infrastruktura finančnega trga, preskrba s hrano in varstvo okolja, ki jih na podlagi meril in podzakonskih aktov določi vlada. Zavezanci so tudi ponudniki digitalnih storitev (spletne tržnice, spletnega iskalnika in računalništva v oblaku, izključeni pa so tisti, ki glede na število zaposlenih in letni promet ne presegajo EU kriterijev za majhna podjetja). Zavezanci pa so tudi organi državne uprave, ki upravljajo z informacijskimi sistemi in deli omrežja oziroma izvajajo informacijske storitve, nujne za nemoteno delovanje države ali za zagotavljanje nacionalne varnosti. Iz področja uporabe ZIV so izključeni operaterji, za katere že veljajo posebne obveznosti glede varnosti in celovitosti omrežij iz ZEKom-1 ter ponudniki storitev zaupanja iz Uredbe eIDAS.

Informacija o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 2017
ReNSP 15-25 vsebuje Akcijski načrt aktivnosti, ki se izvajajo po predvideni časovnici. Za posamezne ciljne skupine prebivalstva je treba zagotoviti dostop do stanovanj različnega tipa, in sicer s pomočjo spodbujanja različnih finančnih ukrepov, zakonodajnih sprememb in izvedbe pilotnih projektov ter z usklajenim izvajanjem javnih politik, kot so socialna, finančna, prostorska, šolska in zdravstvena.

S srednjeročno usmerjenostjo bodo v obdobju petih let izvedeni izbrani projekti za stabilizacijo razmer na področju stanovanjske oskrbe v Sloveniji. V novih okvirih bo zagotovljena enakopravna obravnava prebivalcev pri reševanju stanovanjskega problema. Hkrati bodo ukrepi usmerjeni v urejenost in transparentnost podatkov ter vključevanje zunanjih investitorjev v zagotavljanje stanovanjske oskrbe, kar bo posledično prispevalo k razbremenitvi javnih financ.

Shema za mlade
Za pripravo in izvedbo ukrepov za izboljšanje stanovanjske problematike mladih, je bila 10. 3. 2016 ustanovljena Delovna skupina za mlade za izvedbo pilotnih projektov po ReNSP 15-25. Trenutno se izvajata dva pilotna projekta - zagotovitve ponudbe cenovno ugodnih stanovanj za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje ter - zagotavljanje stanovanj za stanovanjske skupnosti za mlade.

Shema za starejše
Ministrica Irena Majcen je v letu 2017 ustanovila Delovno skupino za starejše, ki jo vodi državna sekretarka Lidija Stebernak. Skupina bo izvedla pilotni projekt medgeneracijske skupnosti za starejše in projekt informiranja o možnostih bivanja za starejše v lokalnih skupnostih – projekt Sobivamo. Gre za projekt informiranja starejših o možnostih bivanja, ki so na voljo v Sloveniji in predstavitve primerov dobrih praks od drugod. Možnosti sobivanja starejših so se na primerih dobrih praks pokazale kot smiselne z več vidikov: socialnega, zdravstvenega, finančnega, prostorskega. Zato bo prioritetna naloga delovne skupine pripraviti najprimernejše oblike skupnosti za naše okolje, upoštevajoč demografske in druge spremembe.

Deložirane družine in posamezniki
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v letu 2015 v okviru paketa ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim pripravilo tudi Pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene na območju Slovenije. Partnerji projekta so pred začetkom pilotnega projekta podpisali dogovor, v katerem so opredelili kriterije za vstop v projekt. Stanovanjski sklad RS je za izvedbo projekta omogočil nabor enajstih stanovanj, na lokacijah: Celje, Mirna na Dolenjskem, Postojna, Vipava, Podgrad, Ilirska Bistrica in Ljubljana.

Stanovanjske zadruge
Ustanovljena je bila projektna skupina pod vodstvom MOP, ki v sodelovanju s predstavnikom Kabineta predsednika vlade in drugimi deležniki pripravlja pilotni projekt. Delovna skupina je tej fazi preučila problematiko stanovanjskega zadružništva doma in na tujem ter pripravila predlog izhodišč za izvedbo pilotnega projekta stanovanjske zadruge ter predlog izhodišč zakonske ureditve stanovanjskega zadružništva.

Sprememba stanovanjske zakonodaje
Projektna naloga »Osnutek izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje« ponuja nekaj novih predlogov rešitev, tako na področju pravnih razmerij med etažnimi lastniki kot tudi na področju pravnih razmerij med etažnimi lastniki in upravnikom. Rešitve bodo naslavljale nekatere probleme v zvezi z rezervnim skladom, pogodbo o medsebojnih razmerjih, načinom odločanja skupnosti etažnih lastnikov, pravnim položajem skupnosti etažnih lastnikov, vlogo nadzornega odbora oz. zastopnika etažnih lastnikov. Ravno tako je predlaganih nekaj rešitev, ki bi povečale transparentnost in jasnost poslovanja upravnikov, jasneje opredelile postopek imenovanja in odpoklica upravnikov.

Javna služba za najemniško upravljanje
Pripravlja se projekt, s katerim bo Stanovanjski sklad RS (SSRS) oddajal v javni najem stanovanja v lasti sklada in stanovanj, ki jih bodo pogodbeno SSRS oddali za potrebe oddaje v javni najem drugi deležniki iz zasebnega in javnega sektorja. Namen vzpostavitve javne službe za najemniško posredovanje oziroma upravljanje je povečanje najemnega stanovanjskega fonda po ugodnejši najemni ceni od tržne in posledično povečanje dostopnosti do najemnih stanovanj, zlasti za mlade in mlade družine.

Pregled aktivnosti in projektov SSRS
SSRS ima kot vodilni izvajalec ReNSP15-25 v načrtu številne naloge od pilotnih projektov za mlade, starejše in druge ranljive skupine prebivalstva pa do zagotavljanja novih najemnih stanovanj na lokacijah, kjer je izkazana potreba lokalnih skupnosti skladno s Prioritetnimi razvojnimi območji za stanovanjsko oskrbo (PROSO). Med izvedenimi projekti in projekti v teku ter pripravi so na primer: Zaključek izgradnje stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu; Oddaja stanovanj v lasti SSRS v najem; Novi projekti izgradnje najemnih stanovanj na območjih PROSO; Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020; Nakup stanovanj za najem preko javnega poziva; Projekti za starejše, mlade ter ranljive skupine ter Spekter d. o. o. – prenos poslovnega deleža na SSRS.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< SPLETNI PORTAL eVODE PRENOVLJEN