26.01.2018 Starost: 5 let

165. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 1. 2018 - Vlada RS je na svoji 165. redni seji med drugim potrdila predlog Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, določila besedilo predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci. Prav tako je sprejela Predlog Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu ter mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu, skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Vlada je sprejela tudi mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev in sklep o izdaji Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Vlada RS pa je izdala tudi spremenjeno Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in sprejela dva odgovora, in sicer na pisno pobudo državnega svetnika v zvezi s spremembo namembnosti zemljišč in urejanjem podatkov v uradnih evidencah Geodetske uprave RS (GURS) in na poslansko vprašanje v zvezi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS).


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu

Temeljni cilj spremembe Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov) je zagotoviti financiranje nalog, ki jih Lovska zveza Slovenije (LZS) izvaja v skladu z ZDLov v javnem interesu, nekatere od njih pa kot javno pooblastilo. Navedene naloge se financirajo s prispevki upravljavcev lovišč in iz drugih virov, s spremembo ZDLov pa se bodo financirale tudi iz proračuna RS.

S spremembo 63. člena ZDLov se odpravljajo nejasnosti glede tega kdaj se lahko lovska izkaznica prekliče oziroma se ji ne podaljša veljavnost. S spremembo navedenega člena ZDLov se natančneje opredelijo razlogi za preklic lovske izkaznice, saj sta peta in šesta alineja prvega odstavka 63. člena ZDLov omogočale različne razlage razlogov za preklic lovske izkaznice. Nova četrta alineja bo nedvomno določala, kdaj se lovcu ne izda lovska izkaznica ali se le-ta lahko prekliče, in sicer ne bo izdana oziroma bo preklicana le takrat, ko bo lovec obsojen za kaznivo dejanje, ki je z vidika lovstva popolnoma nesprejemljivo. S predlagano rešitvijo bodo poenotene kazni in se ne bo po nepotrebnem jemala pravica do lova tistim, ki so storili lažje prekrške, saj bi s tem posledično slabili lovsko organizacijo, kar bi lahko ogrozilo tudi trajnostno upravljanje z divjadjo, torej izvajanje koncesijskih obveznosti.

Predlog uredbe o metodologiji oblikovanja cen 24-urne dežurne službe
Uredba vključuje pojasnjevalne norme, ki opredeljujejo metodološki okvir določitve cene, izhodišča za oblikovanje cene in njeno sestavo. Uredba določa tudi vsebino in način poročanja izvajalcev javne službe ter kazenske določbe. Določeno je tudi prehodno obdobje za poročanje izvajalcev.

Pri oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne službe se upoštevajo standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitev javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za javno službo.

24-urna dežurna služba je občinska gospodarska javna služba, saj se mora zaradi zagotavljanja človekovih ustavnih pravic, predvsem dostojanstva in pietete do pokojnih, opravljati nemoteno. Gre za prevoze pokojnika znotraj lokalne skupnosti, in sicer od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe. Če je potrebna obdukcija, odvzem organov oziroma so potrebni drugi postopki na pokojniku, opravlja tudi prevoz od kraja smrti do zdravstvenega zavoda in nato do hladilnih prostorov izvajalca te službe.

Stroške izvajanja javne službe mora poravnati naročnik pogreba. Izjema so prevozi v okviru 24-urne dežurne službe, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo mrliškopregledno službo (prevozi na obdukcijo), in prevozi, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (odvzem organov oziroma drugi postopki na pokojniku), kjer je naročnik teh storitev tudi plačnik.

Več si preberite TU.

* * *


< ODOBRENA SREDSTVA ZA 15 PROJEKTOV V 14 OBČINAH