19.01.2018 Starost: 4 let

164. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 1. 2018 - Vlada RS je na svoji 164. redni seji med drugim sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, Predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, novelo Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol.


Predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Predlog zakona ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij znotraj javnega sektorja. Namen zakona je zagotoviti dostopnejša spletišča in mobilne aplikacije za vse uporabnike, še zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. S tem se v nacionalni pravni red prenaša Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in  mobilnih aplikacij organov javnega sektorja.

Cilj predloga zakona je, da se uporabnikom omogoči lažji dostop do informacij in storitev javnega sektorja ter s tem lažje uveljavljanje njihovih pravic, kar je še zlasti pomembno za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Posledično je cilj povečati digitalno vključenost ranljivih skupin prebivalstva.

Zavezanci po predlogu zakona so državni in lokalni organi in uprave ter osebe javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje. Predlagani zakon se ne bo uporabljal za določene vrste spletišč in mobilnih aplikacij ter za določeno vsebino, objavljeno na spletiščih in mobilnih aplikacijah. Izjeme so vrtci, osnovne ter srednje šole (razen za vsebino, ki se nanaša na bistvene spletne upravne funkcije) ter za spletišča in mobilne aplikacije javne radiotelevizije in drugih organov, ki opravljajo javno službo radiotelevizije.

Celoten pregled 164. seje Vlade RS je dostopen tukaj

 


< POJASNILA GLEDE PLAČ, POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH UKREPOV V LETU 2018