12.01.2018 Starost: 5 let

163. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 1. 2018 - Vlada RS je na svoji 163. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 in sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Določila je tudi besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Prav tako pa se je Vlada seznanila s Prvim vmesnim poročilom o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov in sprejela Predlog strategije poslovne odličnosti 2018–2030.


Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019
Uredba je pripravljena na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) za izvrševanje 60. člena. Navedena določba ZIPRS1819 ureja politiko zaposlovanja v javnem sektorju, in sicer tako, da med drugim nalaga vsem posrednim uporabnikom proračuna države in občine obvezno pripravo kadrovskih načrtov ter da se zaposlitve načrtujejo in izvajajo v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Nadalje člen določa tudi način prikaza števila zaposlenih po različnih virih financiranja, s čimer se želi zagotoviti transparentnost podatkov.

Z Uredbo se podrobneje predpisujejo način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, način prikaza števila zaposlenih po različnih virih financiranja, metodologija spremljanja njihovega izvajanja ter obveznost poročanja o stanju števila zaposlenih na 1. april, 1. julij, 1. oktober in 1. januar v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Ajpes.

Glede na novelo Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F), ki uvaja sekundariat in se začne uporabljati 1. februarja 2018, se Uredba spreminja v delu, ki se nanaša na oceno predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS.

Več si preberite TU.

* * *

 


< KOEFICIENTI RAZVITOSTI OBČIN V LETIH 2018 IN 2019