23.04.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

16. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 23. 4. 2010 - 16. seja Državnega zbora je potekala od 19. do vključno 23. aprila 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 21 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejeti noveli zakona in odlok ter zavrnjeni zakon in noveli zakona.


 

SPREJETA ZAKONA IN ODLOK

NOVELA ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-E)

DZ je sprejel novelo Zakona o vrtcih, s katero se poenostavlja pogoje za ureditev prostora vrtca ter postopke vpisa otrok v vrtce, hkrati pa pomeni novela tudi odziv na spremenjene razmere, zlasti na povečanje števila otrok in posledični potrebo po povečanju kapacitet v vrtcih.

Novela zakona o vrtcih omogoča ureditev prostora vrtca v nenamenskih stavbah brez spremembe namembnosti objektov, vendar za največ dva oddelka otrok. Poleg tega se v dislociranih enotah vrtcev z enim oddelkom določa šesturna hkratna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, kar naj bi prinašalo večjo kakovost. Besedilo predvideva tudi poenostavitev postopka vključevanja otrok v vrtce v primerih, ko je prostih mest premalo, za občine, ki so ustanoviteljice več vrtcev, pa se določa enoten vpis v vse vrtce. Zakon tudi povzema rešitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki urejajo položaj nekaterih strokovnih delavcev.

NOVELA ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1G)

DZ je sprejel novelo Zakona o varnosti cestnega prometa. Na podlagi sprejete novele se bodo pristojni organi za varnost v cestnem prometu združili v Javno agencijo za varnost prometa. Cilj novele zakona je zagotoviti večjo učinkovitost delovanja sistema na področju varnosti prometa. Združitev različnih organov, ki se z varnostjo ukvarjajo, v agencijo za varnost prometa, pa pomeni bolj učinkovito, avtonomno in sinergijsko delovanje. Temeljni cilj agencije je aktivnosti za varnost v cestnem prometu narediti boljše v organizacijskem smislu. Med prednostmi agencije so bile naštete manjšo vlogo politike ter večjo vlogo strokovne javnosti in nevladnih organizacij.

ODLOK O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO OKOLJA REPUBLIKE SLOVENIJE (OdSVO)

DZ je sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo okolja RS. Svet za varstvo okolja je bil ustanovljen leta 1993 na podlagi takratnega zakona in do danes deluje v praktično nespremenjeni sestavi. Po novem bo v svetu 15 članov - 12 jih imenujejo Slovenska akademija znanost in umetnosti ter univerze, trije pa so predstavniki nevladnih organizacij; imenovani bodo za petletno mandatno obdobje.

ZAVRNJENI ZAKONI

NOVELA ZAKONA O USTANOVITVI OBčŒIN TER O DOLOčŒITVI NJIHOVIH OBMOčŒIJ (ZUODNO)

V državnem zboru je za vnovično potrditev zakona o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna glasoval poslanec premalo. Za zakon, na katerega je državni svet 6. aprila izglasoval veto, je namreč danes glasovalo 45 poslank in poslancev, devet pa jih je bilo proti (65 navzočih).
.
Razlog za veto državnega sveta je bilo predvsem nasprotovanje izločitvi občine Ankaran iz Mestne občine Koper (MOK). Med razlogi proti je bilo v državnem zboru omenjeno načelno nasprotovanje nadaljnjemu drobljenju Slovenije na manjše občine, posamezni poslanci pa so opozarjali tudi na škodljive posledice takšnega posega v koprsko občino in menili, da je treba nezadovoljstvo z županom reševati na drug način, na volitvah. Argument za ustanovitev občin je bil predvsem, da ob predhodnem postopku in izraženi volji ljudi na referendumu drugače ni moč ravnati.

ZAKON O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU POKOPALIĹ čŒ (ZPDUP)

Poslanke in poslanci so na podlagi ugotovitve parlamentarnega odbora za gospodarstvo, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj so mnenja zainteresirane javnosti o predlaganih rešitvah močno deljena oz. si diametralno nasprotujejo, zavrnili predlog Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč

Minister za gospodarstvo Matej Lahovnik je povzel, da je cilj predloga zakona odprava monopolnega položaja na trgu zaradi neenotnosti pogojev za dodeljevanje koncesij. Zakon bi pravico dodeljevanja koncesij za opravljanje pogrebne dejavnosti odvzel lokalni skupnosti in jo prepustil prostemu trgu. Ker pa gre za občutljivo področje, ki je v splošnem javnem interesu, določa pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Predlog tako loči med pogrebno dejavnostjo, ki se opravlja kot gospodarska dejavnost na prostem trgu, in urejanjem pokopališč, ki ostaja v pristojnosti občin kot gospodarska javna služba.

NOVELA ZAKONA O REFERENDUMU IN LJUDSKI INICIATIVI (ZRLI-E)

DZ je zavrnil novelo Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki jo je v parlamentarno proceduro vložila poslanska skupina SDS. Predlog je predvideval možnost naknadnega zakonodajnega referenduma zgolj o posameznem delu, posameznih določbah ali zaokroženem delu zakona. Po mnenju SDS bi na ta način lahko iz referendumskega odločanja izključili tudi morebitno z vidika varovanja človekovih pravic sporno ustavno materijo, omogočili pa bi tudi čim bolj polno uresničevanje ustavne pravice do referenduma, saj se sedaj pojavlja težava, da zaradi ene same določbe, ki se lahko nanaša na neko področje urejanja človekovih pravic, ni mogoče izvesti referenduma o zakonu v celoti.

Vlada smeri predlagane rešitve ne nasprotuje, vendar menijo, da ima predlog opozicijskih poslancev številne pomanjkljivosti. Tako predlog ne upošteva možnosti, ko bi odločitev na referendumu lahko pripeljala do nekonsistentnosti zakona. Poleg tega je predlog v neskladju sam s seboj, saj govori tako o "posameznem delu zakona" kot "vsebinsko zaokroženem delu zakona", pri tem pa tudi ne predvideva meril, kaj je vsebinsko zaokrožen del zakona

 


< DVEH NOVIH OBČIN NE BO