01.06.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

16. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 31. 5. 2012 - Vlada RS je na svoji 16. redni seji med drugim sprejela Paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva – 75 ukrepov skozi 16 zakonov, Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih, Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o skupnih osnovah in kriterijih, na podlagi katerih delavcem v državnih organih in funkcionarjem, ki jih imenuje Vlada RS, pripada nadomestilo za ločeno življenje, Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi  ter določila besedilo predloga novele Zakona o cestah. Vlada je sprejela tudi spremembe in dopolnitve naslednjih uredb: Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; seznanila se je z Informacijo o presoji učinkovitosti okoljske politike Slovenije (EPR), ki jo je pripravil OECD.


 

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Predmet predloga

Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in

samoupravnih lokalnih skupnosti je izključno ureditev vsebine načrtov ravnanja

s stvarnim premoženjem države za leto 2012, zajete v Odloku o ravnanju s

stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.  

Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011

in 2012 je namreč zagotovil sedanjim upravljavcem pravno podlago ravnanja z

nepremičnim premoženjem, ki bi na podlagi Zakona o Javnem nepremičninskem

skladu Republike Slovenije moralo preiti v last sklada. Ravnanje z nepremičnim

premoženjem države je na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in

samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) možno le pod pogojem, da je

nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt ravnanja za tekoče leto, pri

čemer pa ZSPDSLS določa, da vsebino načrtov ravnanj z nepremičnim premoženjem

predpiše vlada z uredbo.

Več si lahko preberete TU.


< VELJATI ZAČEL ZAKON O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC