04.07.2013 Starost: 10 let

16. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 7. 2013 - Vlada RS je na 16. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o splošnem upravnem postopku, seznanila se je s stanjem črpanja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 ter s prvim neformalnim osnutkom Partnerskega sporazuma med RS in Evropsko komisijo za črpanje sredstev iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v obdobju 2014 – 2020, imenovala pa je tudi nadzorni odbor Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.


Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku

Z njim bo vzpostavljena obveznost organov, ki odločajo v upravnem postopku, da na ustno zahtevo strank za uveljavitev pravice ali pravne koristi sami izpolnijo obrazec vloge, ki je praviloma potreben za začetek postopka. S tem bo olajšana vzpostavitev formalnega stika med organom in stranko, kar pomeni pomembno poenostavitev poslovanja in uresničitev enega od ciljev za letošnje leto v okviru projekta Stop birokraciji.

Normativna sprememba se bo nanašala na vse vloge, razen vlog, ki jih stranke vlagajo v postopkih javnih razpisov.  Organ oziroma uradna oseba bo obrazec vloge izpolnila na podlagi podatkov, ki jih bo navedla stranka. Slednja pa bo s podpisom vloge jamčila, da so podatki pravilni in resnični.

Poleg olajšanja postopka na strani stranke, bo z novelo doseženo, da bodo na ta način vložene vloge v večji meri razumljivejše in popolnejše, s čimer odpadejo ovire za formalni začetek postopka, ki je sicer obremenjen z dodatnim pozivanjem k odpravi pomanjkljivosti. Zato je utemeljeno pričakovanje, da bodo postopki od vložitve prve vloge do izdaje odločbe hitrejši oziroma da bo stranka hitreje prišla do želene pravice ali pravne koristi.

Sprememba zakona se bo zaradi priprav organov uveljavila v roku šestih mesecev od objave v uradnem listu, na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev pa s 1. 1. 2015.

Celoten pregled seje lahko preberete v Initiates file downloadpriponki.


< MINISTRSTVO ZA FINANCE ZAKLJUČILO JAVNO OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE