01.12.2017 Starost: 5 let

158. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 12. 2017 - Vlada RS je na svoji 158. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in določila besedilo novele Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Prav tako je Vlada RS sprejela Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju in se seznanila pa se je tudi z informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom.


Predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
V predlagani noveli se odpravlja začasni varčevalni ukrep na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov, ki je bil uveden z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, in sicer cenzus pri upravičenosti do pomoči ob rojstvu otroka. Pomoč ob rojstvu otroka  znaša 280 evrov (tako kot že doslej) do njega bodo upravičeni vsi otroci rojeni po 1. 1. 2018 (ne glede na materialni položaj družine). Sprostitev te pravice bo pomenila tudi razbremenitev centrov za socialno delo, saj bo postopek enostavnejši, brez ugotavljanja materialnega položaja družine.

Novela s 1. 1. 2019 uvaja izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti za otroško opremo, potrebščine za otroke, otroško hrano, itd…. Pomoč ob rojstvu otroka je univerzalna pravica, namenjena staršem vseh novorojenčkov ne glede na materialni položaj družine, na ta način bo porabljena za namen, za katerega staršem pripada.


V predlagani noveli zakona se uvaja nov način izrabe očetovskega dopusta, ki je bolj enostaven, pregleden in fleksibilen, pri čemer trajanje očetovskega dopusta in višina nadomestila ostajata nespremenjena. Za očetovski dopust v trajanju 30 dni z nadomestilom se predvideva drugačna izraba dopusta. Očetje bodo lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj, pri čemer morajo najmanj 15 dni izrabiti kadarkoli od rojstva otroka do najkasneje en mesec po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu oziroma starševskega dodatka, preostanek pa do končanega prvega razreda osnovne šole (lahko ga bodo npr. izrabili v celoti istočasno z materjo otroka takoj po rojstvu ali v celoti po poteku starševskega dopusta, lahko pa ga bodo delili na dva dela). V praksi se je namreč pokazalo, da si očetje želijo dopust v celotnem trajanju izrabiti v najzgodnejšem obdobju otroka, kar jim z dosedanjo ureditvijo ni bilo omogočeno v celoti.

Nadalje se s predlagano novelo
uvaja 30 dni starševskega dopusta za posvojitelje ali osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja za otroka, ki je že zaključil prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let.

Novela nadalje določa starost otroka, za katerega so starši upravičeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 20%, in sicer za otroka do štirih let (sedaj do vstopa v šolo). Zaradi zasledovanja
strateškega cilja EU 2020 o vključenosti otrok v vrtec od četrtega leta starosti do vstopa v šolo, ki je 95 %, je takšen ukrep smiseln, saj spodbuja starše k vključitvi otrok, starejših od štiri leta v vrtec.

Do otroškega dodatka ne bo upravičen eden od staršev, če otrok iz neupravičenih razlogov ne bo obiskoval osnovne šole.

V noveli se sistemsko ureja pomoč pri nakupu vinjete za velike družine. Novela uvaja novo pravico in sicer pravico do pomoči pri nakupu vinjete za velike družine. Leta 2013 je bil na področju cestninjenja osebnih vozil (vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase) uveden nov cestninski razred, v katerega se uvrščajo vozila, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 metra. V to kategorijo vozil, na katera je potrebno za uporabo cestninskega omrežja namestiti vinjeto 2B, ki je dražja od vinjete za »klasična« osebna vozila, pa se uvrščajo tudi mnoga vozila, ki jih velike družine uporabljajo za zadovoljenje svojih osnovnih osebnih potreb. Da bi preprečili dodatno finančno obremenitev velikih družin in invalidov, je trenutno v veljavi začasna rešitev, na podlagi katere se upravičencem zagotavlja pomoč pri nakupu letne vinjete 2B v višini 110,00 evrov, pri čemer sredstva za pomoč zagotavlja družba DARS, d. d., v obliki donacij. Zato se s predlagano novelo sistemsko ureja pravico do pomoči pri nakupu vinjete za velike družine.

Predlog novele vsebuje tudi nekaj manjših vsebinskih oziroma redakcijskih sprememb, ki so se pokazale pri izvajanju ZSDP-1. Posledica sprejema zakona je povečanje proračunskih odhodkov za 0,905 mio evrov letno.


Več si lahko preberete TU.

 

* * *


< KOHEZIJSKE NOVICE MESECA NOVEMBRA