24.11.2017 Starost: 5 let

157. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 11. 2017 - Vlada RS je na svoji 157. redni seji med drugim sprejela mnenje k zahtevi Državnega sveta RS o ponovnem odločanju Državnega zbora RS o spremembah Zakona o financiranju občin in mnenje o zahtevi Državnega sveta RS , da Državni zbor RS znova odloča o zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Vlada RS se je seznanila s parafiranim Aneksom št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in z Informacijo o poteku sanacije pregrade Vogršček ter o možnosti prenosa namakalnega razvoda Vogršček na lokalne skupnost. Prav tako pa Vlada RS nasprotuje Predlogu zakona o ureditvi lastništva javnih cest.


Zahteva Državnega sveta RS o ponovnem odločanju Državnega zbora RS o spremembah Zakona o financiranju občin
Državni svet RS (DS RS) je na svoji 33. izredni seji dne 21. novembra 2017 izglasoval zahtevo, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-1C). DS RS se namreč ne strinja s predlaganim besedilom ZFO-1C, češ da je bil pripravljen brez analiz, da se nanaša na fiktivne občine, da niso jasno določene naloge, ki se upoštevajo pri določitvi preteklih izdatkov občin ter da povečuje razkorak med glavnim mestom in ostalimi (mestnimi) občinami.

Pojasnilo Vlade RS:

Navedbe iz obrazložitve DS RS niso utemeljene. Novela ZFO-1C je nastala prav zaradi večletnega preverjanja učinkov predpisa, ki je bil sprejet pred desetimi leti. Analize so pokazale, da je treba izboljšati sedanji model izračuna povprečnine in pri tem upoštevati podatke o realnih stroških oz. podatke o standardiziranih stroških, kjer je to mogoče, glede na vrsto zakonskih nalog občin. Analiza je pokazala na nekatere dodatne odklone, ki jih je treba urediti s spremembo ZFO-1. Občine več kot 80% stroškov ustvarjajo le znotraj zgolj sedmih od skupno enaindvajsetih programskih področij in sicer izobraževanja, delovanja organov občine, prometa, družbenih dejavnosti, socialnega varstva, urejanja prostora in komunalnih zadev. Skupina občin, ki tudi značilno odstopa od povprečja, je skupina z visokim deležem starejših, kjer izstopajo stroški socialnega varstva in z visokim deležem mlajših zaradi stroškov predšolske vzgoje.

Predlog Državnemu zboru RS, da znova sprejme zakon o izvrševanju proračunov

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor RS znova odloča o zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Vlada pojasnjuje, da določitev višje povprečnine ob upoštevanju fiskalnih zavez ni bila mogoča, zato državnemu zboru predlaga, da predlog zakona sprejme.

Državni svet RS se ne strinja s predlagano višino povprečnine, saj meni, da ne zagotavlja primernega financiranja slovenskih občin oz. financiranja zakonskih nalog ter izvajanja nujnih investicij in ne sledi gospodarski rasti.

Pojasnilo Vlade RS:

Obveznost letne določitve povprečnine je določena s četrtim odstavkom 12. člena zakona o financiranju občin, ki določa, da povprečnino določi državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Pri določanju višine povprečnine je treba poleg izračuna povprečnih stroškov za financiranje nalog občin upoštevati tudi fiskalni okvir, ki v danem trenutku ne omogoča višjih izdatkov, kot so določeni v odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država.

Več si preberite TU.

* * *


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O JAVNIH FINANCH