17.11.2017 Starost: 5 let

156. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 11. 2017 - Vlada RS je na svoji 156. redni seji med drugim sprejela predloga Zakona o spodbujanju investicij in Zakona o spodbujanju razvoja turizma.


Predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma
Turizem je perspektivna gospodarska dejavnost, ki ima vse pogoje, da postane tudi ena najuspešnejših in najpomembnejših v Sloveniji. Še posebej je pomembna kot spodbujevalec gospodarske rasti in razvoja ter generator delovnih mest. Poleg tega spodbuja razvoj infrastrukture, pozitivno vpliva na uravnotežen regionalni razvoj, med seboj povezuje različne sektorje in spodbuja usmeritev Slovenije v trajnostni razvoj. S svojimi številnimi ugodnimi vplivi na gospodarski in družbeni napredek je eden glavnih dejavnikov nacionalnega in regionalnega razvoja v Sloveniji. Spodbujanje razvoja turizma je zato v okviru nacionalnega gospodarstva še posebnega pomena.

Zakon določa tudi način načrtovanja in aktivnosti za izvajanje Strategije razvoja turizma Republike Slovenije na državni ravni in za to potrebna sredstva. Določa tudi, da bo naloge, povezane s trženjem in promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije še naprej izvajala javna agencija Slovenska turistična organizacija, ki bo za učinkovitejše izvajanje svojih nalog na področju promocije slovenskega turizma v tujini pridobivala dodatna finančna sredstva iz naslova v ta namen uvedene promocijske takse.

Zakon omogoča bolj sistemsko financiranje promocije Slovenije v tujini in poenostavlja opravljanje določenih turističnih dejavnosti oz. poklicev. Ena od pomembnejših sprememb, ki jih zakon prinaša, je višina turistične takse, ki jo bo tudi v prihodnje občina določala samostojno in to v okvirni višini do 2,5 evra, kar predstavlja pomembno povečanje namenskih sredstev, saj je turistična taksa doslej znašala do 1,265 evra. Gostje bodo poleg turistične takse po novem plačevali tudi promocijsko takso. Ta bo zaračunana v višini 25% turistične takse in bo neposredni prihodek Slovenske turistične organizacije, s katero bo zagotovljeno financiranje trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije. STO bo po ocenah iz tega naslova letno prejela okoli 4,7 mio EUR dodatnih sredstev. Promocijsko takso bodo nastanitveni obrati skupaj s turistično takso nakazovali občini, ta pa bo promocijsko takso nato prenakazala STO.

Zakon na novo ureja tudi pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov. Glede na veljavni zakon, bodo ti pogoji bistveno poenostavljeni. V osnutku zakona so upoštevana določila nove evropske direktive. Uvedeno je nekaj novih pojmov, kot sta denimo potovalna storitev in turistični paket.

Zakon predvideva tudi nekaj izjem, kjer se zahteve, ki sicer veljajo za organizatorja turističnih paketov, ne uporabljajo. To velja denimo za turistične pakete, ki ne vključujejo prenočevanja in trajajo manj kot 24 ur. Ali pa za pakete, ki se ponujajo občasno, se javno ne oglašujejo in se izvajajo na nepridobitni osnovi. Tu bo uvedeno tudi dodatno varovalo, da ne bi prihajalo do zlorab. Skupna letna višina vplačanih zneskov za izvedbo teh paketov je omejena na 15.000 evrov, vendar so tudi tu predvidene izjeme. Določene vzgojno-izobraževalne ustanove v skladu z letnim delovnim načrtom izvajajo
strokovne ekskurzije, zato zanje ta znesek ne velja. Znesek npr. ni omejen niti v primeru pravnih oseb, ki jim je priznan status v javnem interesu (kot npr. taborniki in skavti). Znesek pa tako ne velja še za verske skupnosti, ki v skladu z zakonom seveda izvajajo svoje redne aktivnosti.

Poklic turistični vodnik ostaja reguliran, dereguliran pa bo po novem poklic turistični spremljevalec. Pri tem zakon sledi podpori širše javnosti, saj je zakonodajalcu v interesu, da je zakon karseda življenjski.

Več si preberite TU.

* * *


< 1,7 MILIJONA EVROV NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA ENERGETSKO PRENOVO JAVNIH STAVB