20.10.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

155. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 10. 2011 - Vlada RS je na svoji 155. redni seji med drugim sprejela Sklep o razporeditvi pravic porabe iz tekoče proračunske rezerve (MF, SVRL).


Ministrstvo za finance predlaga razporeditev pravic porabe iz

proračunske postavke 7608 - Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko

9536 – Sofinanciranje investicijskih projektov občin, pri proračunskemu uporabniku

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), v višini

12.000.000 EUR. 

Sredstva so

namenjena pokrivanju izplačil obveznosti iz naslova Zakona o financiranju občin

do konca proračunskega leta 2011. Ob sprejetju rebalansa proračuna za leto 2011

je bil v sočasno obravnavo podan tudi predlog Interventnega zakona, ki je

predvideval zamik dinamike dela izplačil iz naslova sofinanciranja

investicijskih projektov v leto 2012. Predlog Interventnega zakona ni bil

sprejet, zato je potrebno v letu 2011 poravnati celotno obveznost v skupni

višini 45.017.883 EUR. Zaradi navedenega se del preostalih sredstev v višini

12.000.000 EUR zagotovi iz tekoče proračunske rezerve. 


< NA MINISTRSTVU ZA FINANCE PONOVNO SESTANEK O NIŽANJU STROŠKOV OBČIN