19.10.2017 Starost: 6 let

153. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 10. 2017 - Vlada RS je na svoji 153. redni seji med drugim sprejela predlog zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi in se seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 30. septembra 2017.


Predloga zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi
Predlog zakona je uvrščen v paket zakonov povezanih s pripravami na implementacijo arbitražne razsodbe. Poglavitna rešitev predloga zakona je, da postopek dopolnitve zemljiške knjige ni več izključno predlagalni postopek, temveč je primarno postopek, ki ga sodišče začne po uradni dolžnosti.


S poglavitno rešitvijo se tako sledi cilj, da bo zemljiška knjiga popolno in v celoti izkazovala resnična stvarnopravna razmerja in bo v celoti usklajena (1 : 1) z zemljiškim katastrom. Popolnost in usklajenost zemljiške knjige in zemljiškega katastra ni samo v zasebnem, ampak je tudi v javnem interesu, zato ni mogoče odločitve o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige pogojevati samo z vložitvijo predloga osebe, ki zatrjuje, da je lastnik nevpisane nepremičnine.  Urejenost in usklajenost zemljiškega katastra in zemljiške knjige je nujna za varstvo pravice oseb in izvajanju s tem povezanih obveznosti na ozemlju države.


Poročilo o normativni dejavnosti
Vlada je v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2017 realizirala 662 predpisov (100 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora, 223 predpisov iz pristojnosti Vlade in 339 predpisov iz pristojnosti ministrstev).


Od skupnega števila realiziranih predpisov je bilo realiziranih 78 predpisov iz PDV 2017 (25 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora, 22 predpisov iz pristojnosti Vlade in 31 predpisov iz pristojnosti ministrstev, vključujoč 3 predčasno realizirane predpise iz pristojnosti ministrstev), kar pomeni 44,07% realizacijo PDV 2017 na letni ravni. V obdobju od 1.1. do 30.9.2017 je bilo v PDV načrtovanih 130 predpisov, Vlada pa je realizirala 75 predpisov, kar pomeni 57,69% realizacijo v obdobju.

Iz Normativnega delovnega programa Vlade Republike Slovenije za leto 2017, sprejetega s sklepom št. 00404-2/2016/55 z dne 12. 1. 2017 in spremenjenega s sklepom št. 00404-2/2016/80 z dne 20. 4. 2017 ter sklepom št. 00404-2/2016/87 z dne 27. 7. 2017, se na zahtevo predlagateljev izločijo naslednji predpisi:

  • Zakon o davku na nepremičnine (EVA 2015-1611-0017),
  • Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (EVA 2017-1611-0022),
  • Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (EVA 2016-3130-0039),
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (EVA 2015-3130-0016),
  • Zakon o evidentiranju nepremičnin (EVA 2016-2550-0002),
  • Uredba o načrtu zmanjševanja poplavne ogroženosti (EVA2015-2550-0048)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (EVA 2016-2430-0005).

* * *


< JAVNI POZIV ZA ČLANSTVO V SVETU RS ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN DOLGOŽIVO DRUŽBO