13.10.2017 Starost: 2 let

152. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 10. 2017 - Vlada RS se je na svoji 152. redni seji med drugim seznanila z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030, sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju. Vlada RS pa je sprejela tudi spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2016 in 2017, s poudarkom na spremembah za leto 2017.


Osnutek Strategije razvoja Slovenije 2030
Pripravo dokumenta, ki nastaja pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za finance, Urada Vlade RS za makroekonomske analize in razvoj ter v tesnem sodelovanju z vsemi resornimi ministrstvi in Statističnim uradom RS, je vlada v začetku svojega mandata opredelila kot eno izmed svojih prednostnih nalog.


Osrednji cilj Strategije je namreč večja kakovost življenja za vse, za kar je opredeljenih pet strateških usmeritev:

 1. vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
 2. učenje za in skozi vse življenje,
 3. visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
 4. ohranjeno zdravo naravno okolje,
 5. visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Za uresničevanje strateških usmeritev bo treba delovati na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki se odražajo v dvanajst razvojnih ciljih Strategije:

 1. Zdravo in aktivno življenje,
 2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,
 3. Dostojno življenje za vse,
 4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,
 5. Gospodarska stabilnost,
 6. Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,
 7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,
 8.  Nizkoogljično krožno gospodarstvo,
 9. Trajnostno in učinkovito upravljanje z naravnimi viri,
 10. Zaupanja vreden pravni sistem,
 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija,
 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

Razvojne cilje bo mogoče uresničiti le preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, kjer sta ključna še učenje za in skozi vse življenje ter učinkovit sistem upravljanja in sodelovanja.

Strategija je namreč krovni okvir razvoja države, ki mu bodo morale slediti sektorske razvojne politike, programi, operativni in izvedbeni ukrepi. V okviru posameznega cilja se namreč prepletajo vsebine politik, ki so v pristojnosti različnih resorjev, zato bo za uspešno izvajanje strategije potrebno okrepiti učinkovitost medresorskega usklajevanja in sodelovanja. To pomeni, da bodo morale biti politike, aktivnosti in ukrepi posameznih resornih ministrstev usmerjene k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki se jih bo spremljalo z 29 ključnimi kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi navedeni pri vsakem od razvojnih ciljev.

Več si preberite TU.

* * *


< POZIV MGRT K IZDAJI POGODB ZA ČRPANJE SREDSTEV NA PODLAGI ZFO