23.09.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

151. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 23.9.2011- Vlada RS se je na svoji 151. redni seji med drugim seznanila z informacijo o predlogu večletnega finančnega okvira EU in  se seznanila z informacijo glede ocene škode zaradi posledic neurja s točo v septembru 2011. Vlada RS pa je  imenovala tudi delovno skupine za oblikovanje načina povezovanja prostorskega načrtovanja z razvojnim načrtovanjem na regionalni ravni.


Predlog večletnega finančnega okvira EU 2014-2020
Večletni

finančni okvir EU oziroma t.i. finančna perspektiva je dogovor o ključnih

prednostnih nalogah in okvirih proračunskih odhodkov Evropske unije za večletna

obdobja. Določa temeljni okvir za evropske politike v naslednjih letih in

osnovo za sprejemanje letnih proračunov Unije. Kot je znano, je Evropska

komisija predlog naslednjega večletnega okvira EU 2014-2020 objavila 29. junija

letos, s tem pa se je začela tudi razprava o tem dosjeju.

Z

uveljavitvijo Lizbonske pogodbe se je spremenila pravna narava večletnega

finančnega okvira. Pogodba slednjega po novem

formalno uvršča kot temelj proračunskega ustroja Evropske unije v okvir pravnih

aktov Unije, z vsemi pripadajočimi pravnimi posledicami. S tem se posredno

povečuje tudi vloga nacionalnih parlamentov.

Evropska

komisija bo do konca leta 2011 objavila tudi okrog 30 zakonodajnih predlogov za

izvajanje posameznih sektorskih politik za obdobje 2014-2020. Obravnava teh

aktov bo v Svetu potekala vzporedno s pogajanji o večletnem finančnem okviru EU

2014-2020, Prve sektorske predloge je moč pričakovati že v začetku oktobra.

Informacija glede ocene škode

zaradi posledic neurja s točo v septembru 2011
Vlada RS se je seznanila z informacijo, da se bo

izdelala predhodna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurja s

točo, ki je 1. in 2. septembra 2011 prizadelo Goričko in Občino Sevnica, zaradi

določitve ukrepov tekoče kmetijske politike.

Vlada je s sklepom določila, da se pri izdelavi

predhodne ocene škode upoštevajo podatki o prizadetih območjih in

poškodovanosti kmetijskih kultur, ki jih je ugotovila Uprava Republike

Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo,

ter podatki o poljščinah in površinah iz zbirnih vlog Agencije Republike

Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za leto 2011.

Vlada  je s sklepom določila, da

izvedbo sklepa zagotovi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v

sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo ter Agencijo Republike Slovenije za

kmetijske trge in razvoj podeželja ter da predhodno oceno škode na kmetijskih

pridelkih posreduje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v

predvidoma 30 dneh po sprejemu tega sklepa.

Delovna skupin za oblikovanje

načina povezovanja prostorskega načrtovanja z razvojnim načrtovanjem na

regionalni ravni
Naloge delovne skupine so:
· pregledati in analizirati do sedaj implementirane zakonske rešitve na

področju vključevanja prostorske dimenzije v razvojno načrtovanje na regionalni

ravni;
·

pregledati veljavno zakonodajo, ki opredeljuje možnosti povezovanja

prostorskega načrtovanja z razvojnim načrtovanjem na regionalni ravni;
· oblikovati predloge rešitev za povezanost prostorskega in razvojnega

načrtovanja na regionalni ravni, ki bodo obvezujoči za občine pri pripravi

njihovih razvojnih dokumentov;
· oblikovati predlog sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v kolikor se izkažejo, da bi bile

potrebne.

V delovno skupino so

imenovani naslednji člani in namestniki članov:
Ministrstvo

za okolje in prostor:
· dr. Mitja Pavliha, generalni

direktor Direktorata za prostor, član
· Valentina Lavrenčič, sekretarka v Direktoratu za

prostor, namestnica
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
· Leon Ravnikar, vodja Sektorja za urejanje kmetijskega

prostora in zemljiške operacije – član,
· Anita Žalik, svetovalka v Sektorju za urejanje

kmetijskega prostora in zemljiške operacije – namestnica,
Služba Vlade RS za

lokalno samoupravo in regionalno politiko:
· Mag. Igor Gabrenja, sekretar v Sektorju za regionalno

razvojno načrtovanje - član
· Mag. Janez Topolšek, višji svetovalec v Sektorju za

izvajanje regionalnega razvoja – namestnik,
Služba Vlade za evropske

zadeve in razvoj:
· Marjana Dermelj, sekretarka v Sektorju za razvojne

politike in strukturne reforme – članica.

 * * *

 < OBJAVA PODATKOV O KOLIČINAH ZBRANIH IN ODLOŽENIH KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2010 PO POSAMEZNIH OBČINAH