29.09.2017 Starost: 5 let

150. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 9. 2017 - Vlada RS je na svoji 150. redni seji med drugim sprejela Proračuna za leti 2018 in 2019, predloge davčnih zakonov (novele Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davčnem potrjevanju računov ter Zakona o davčnem postopku), novelo Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter dala soglasje k spremenjenim Ključnim elementom finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 – 2020 z dne 24. 8. 2017.


Proračuna za leti 2018 in 2019

Vlada RS je potrdila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2018 in predlog proračuna za leto 2019 s spremljajočimi dokumenti. Hkrati je sprejela tudi spremembo okvira proračunov sektorja država za obdobje 2018-2020. Predloga proračunov v skladu z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu zasledujeta postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov, upoštevata pa tudi sprejete nove obveznosti, ki so nastale po sprejemu proračuna za leto 2018. Načrtovani izdatki se najbolj povečujejo za sledeče politike – promet in prometna infrastruktura, znanost in informacijska družba, zdravstveno varstvo ter podjetništvo in konkurenčnost.

Vlada je sprejela proračunske dokumente za leti 2018 in 2019, hkrati pa je zaradi spremenjenih okoliščin sprejela tudi spremembo okvira za pripravo proračunov sektorja država. Spremembe se nanašajo na ciljni saldo sektorja država in državnega proračuna v letu 2018 ter na najvišji obseg izdatkov za sektor država, državni proračun in zdravstveno blagajno.

V letu 2018 se najvišji obseg izdatkov za sektor država zvišuje za 132 milijonov evrov na 19,3 milijarde evrov, kar je podlaga za določitev ciljnega presežka sektorja država za leto 2018 v višini 0,4 odstotka BDP. Skladno s tem načrtovan saldo državnega proračuna po denarnem toku v letu 2018 izkazuje presežek v višini 0,1 odstotka BDP, enako tudi v letu 2019. Obstoječi okvir je za leto 2018 predvideval 0,2-odstotni primanjkljaj sektorja država in prav tako 0,2-odstotni primanjkljaj državnega proračuna.

Povečanje najvišjega obsega izdatkov za leto 2018 temelji na spremenjenih makroekonomskih okoliščinah, namen povečanja pa je tudi, da zaradi višjih predvidenih izdatkov iz EU sredstev omilimo pritisk na porabo integralnih sredstev.

Zaradi večjega transfera državnega proračuna v ZZZS in boljših makroekonomskih indikatorjev se dviguje tudi meja izdatkov za zdravstveno blagajno. Posledično se je dvignil tudi skupni najvišji obseg izdatkov za celoten sektor država, pri čemer se skupni obseg prihodkov zvišuje hitreje, zato se je pospešila tudi javnofinančna konsolidacija.

Prihodki državnega proračuna so za leto 2018 tako načrtovani v višini 9,68 milijarde evrov, odhodki pa 9,63 milijarde evrov. Prihodki se od sprejetega proračuna za leto 2018 povečujejo za 4,4 odstotka, integralni odhodki pa za 0,6 odstotka. Proračunski presežek je predviden v višini 50,9 milijona evrov oziroma 0,1 odstotka BDP.

V predlogu proračuna za leto 2019 so prihodki načrtovani v višini 9,75 milijarde evrov, kar je za 0,8 odstotka več kot v predlogu sprememb proračuna  za leto 2018. Odhodki v letu 2019 so načrtovani v višini 9,70 milijarde evrov, kar je za 0,7 odstotka več od odhodkov, načrtovanih v predlogu sprememb proračuna 2018. Proračunski presežek je predviden v višini 53,8 milijona evrov oziroma 0,1 odstotka BDP.

V strukturi izdatkov državnega proračuna se za naslednje tri največje politike skupaj v obeh letih načrtuje po 3,9 milijarde evrov izdatkov (30,6 odstotka v 2018 in 30,2 odstotka v 2019). Gre za politike:

- izobraževanje in šport, za katero se namenja 1,7 milijarde evrov (tj. za 173,9 milijona evrov več, kot je znašala realizacija v 2016),

- pokojninsko varstvo, za katero se namenja 1,2 milijarde evrov (tj. za 126,1 milijona evrov manj od realizacije v 2016),

- socialna varnost, za katero se namenja eno milijardo evrov (tj. za 5,9 milijona več od realizacije v 2016).

Za vse ostale politike skupaj se načrtuje 5,4 milijarde evrov (42,4 odstotka) v letu 2018 in 5,3 milijarde evrov (40,5 odstotka) v letu 2019. Načrtovani izdatki se v letu 2018 glede na realizacijo v letu 2016 največ povečujejo na naslednjih politikah:

- promet in prometna infrastruktura za 237,2 milijona evrov;

- znanost in informacijska družba za 104 milijone evrov;

- zdravstveno varstvo za 85,5 milijona evrov;

- podjetništvo in konkurenčnost za 80,7 milijona evrov (poudarek je na povratnih sredstvih).

V državnem proračunu največji delež (27 odstotkov v 2018 in 29,3 odstotka v 2019) predstavljajo izdatki, namenjeni za politiko servisiranja javnega dolga in upravljanja z denarnimi sredstvi. V letih 2018 in 2019 bomo nadaljevali z uspešnim upravljanjem dolga državnega proračuna, kar se odraža na zniževanju plačil obresti. Tako se načrtovani odhodki za plačilo obresti v letu 2018 znižujejo za 100,4 milijona evrov oziroma za 11,4 odstotka glede na sprejeti proračun 2018. V letu 2018 se namreč za plačilo obresti načrtuje skupaj 855,6 milijona evrov, v letu 2019 pa 823,5 milijona evrov, tj. za 32,1 milijona evrov oziroma za 3,8 odstotka manj kot v 2018.

V predlogu zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 pa je vlada med drugim uredila vprašanje povprečnine za financiranje občin. Za prihodnje leto je v skladu z dogovorom na pogovoru pri predsedniku vlade Miru Cerarju, ki je s predstavniki združenj občin potekal ta teden, predvidena povprečnina v višini 551 evrov, za leto 2019 pa v višini 558 evrov.

Vlada se je seznanila tudi z revizijskim poročilom predloga zaključnega računa državnega proračuna za leto 2016 in sklenila, da posreduje dokončen predlog zaključnega računa, revizijsko poročilo in pojasnila o razlogih za neupoštevanje posameznih predlogov popravkov revizorja DZ v sprejem.

Poleg tega se je vlada seznanila z letnimi poročili skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja. Vlada bo omenjena poročila predložila DZ skupaj z zaključnim računom proračuna za leto 2016. (Vir: MF)

 

 

Celoten pregled 150. redne seje Vlade RS si lahko preberete tukaj.

 


< SEPTEMBRSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA