27.02.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

15. SEJA VLADE

Ljubljana, 27.02.09 - Vlada Republike Slovenije je na svoji redni seji 26.02.09 med drugim sprejela Rebalans proračuna, ker je upoštevan dogovor z reprezentativnimi združenji o višini povprečnine in Dopolnilo Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2009.


 

Vlada sprejela Rebalans državnega proračuna za leto 2009

Vlada RS je na seji sprejela Rebalans državnega proračuna za leto 2009. Državni proračun za leto 2009 je bil pripravljen in sprejet konec leta 2007. V obdobju od konca leta 2007 do danes so se gospodarske razmere, v svetu in pri nas, zelo spremenile, zato je potrebna sprememba proračuna. Po predlaganem rebalansu naj bi primanjkljaj državnega proračuna znašal 2,9%BDP, javnofinančni primanjkljaj konsolidirane javne blagajne pa bo predvidoma znašal 3,4%BDP.

Glavne značilnosti rebalansa državnega proračuna za leto 2009 so:

1. zmanjšanje vseh proračunskih prihodkov, še posebej davčnih, pod raven

   lanskega leta, kar je vlada delno nadomestila s spremenjeno trošarinske

   politike,

 

2. zagotavljanje dodatnih sredstev za pokrivanje vseh zakonskih obveznosti, ki

   so bile v sprejetem proračunu načrtovane prenizko oziroma sploh niso bile

   načrtovane v višini 590 mio EUR,

 

3.  financiranje protikriznih ukrepov v obsegu 600 mio EUR,

 

4. poudarek na vseh programih, ki zagotavljajo dolgoročen razvoj in ki

   spodbujajo gospodarsko aktivnost,

 

5. omejevanje izdatkov za plače skladno z dogovorom s sindikati,

 

6. spoštovanje mnenje računskega sodišča glede izkazovanja proračunskih

   odhodkov.

 Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009 je potrebno sprejeti zaradi spremenjenih ekonomskih razmer ob koncu lanskega leta, drugačna gibanja nekaterih makroekonomskih kazalcev v lanskem letu in nove makroekonomske napovedi za letošnje leto, ki v veliki meri odstopa od napovedi, ki so bile upoštevane ob pripravi proračuna za leto 2009 (november 2007). Makroekonomske napovedi kažejo na močno upadanje gospodarske rasti, saj naj bi ta bila komaj 0,6%, izvoz naj bi v najboljšem primeru ostal na ravni preteklega leta, uvoz pa se bo zmanjšal. Inflacija bo ostal na ravni dobrega odstotka. To vpliva na poslabšanje proračunske slike v primerjavi s sprejetim proračunom. Prihodki državnega proračuna se bodo zmanjšali za 0,5% BDP, odhodki pa se bodo povečali za 2% BDP.

 

Državni zbor je po sprejemu državnega proračuna za leto 2009 sprejel kar nekaj zakonov, ki v sprejetem proračunu nimajo zagotovljenih sredstev za izvajanje. V spodnji tabeli je prikaz potrebnih dodatnih sredstev zaradi premalo zagotovljenih sredstev v sprejetem proračunu in pomeni dodatne obveznosti za državnega proračuna.

 

Potrebna dodatna sredstva za zakonske obveznosti v mio EUR

Plače v državnih organih in javnih zavodih                                                     142.0
Socialni transferi                                                                                      213.3
Gospodarske javne službe v železniškem prometu                                            28.0
Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

(Uradni list RS, št. 5/09)                                                                             230.4
Zakon o duševnem zdravju (sofinanciranje mreže zastopnikov

na področju duševnega zdravja) (Uradni list RS, št. 77/08)                                  0.2
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih

(Uradni list RS, št. 25/08)                                                                             10.2
Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane

(Uradni list RS, št. 45/08)                                                                             32.9
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem

financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz,

od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 99/08)                                         14.9
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju

sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi

(Uradni list RS, št. 77/08)                                                                             16.3
Subvencioniranje tržnih najemnin in najema hišniških stanovanj                          0.9
vplačila v proračun EU                                                                                 53.0
Finančna izravnava, ki po Zakonu o financiranju občin pripada občinam             42.7
Poplačila obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje                                                                                                    50.0
SKUPAJ                                                                                                   834,8

 

Dopolnilo Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2009

 

Dopolnilo Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2009 (SOčŒA 2009) je pripravljeno zato, ker je bilo na osnovi Javnega razpisa za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2008 realiziranih 31 novih zaposlitev in samozaposlitev, kar je precej več od načrtovanega števila. Upravičeni stroški subvencij, ki zajamejo obdobje 24 mesecev po datumu zaposlitve, tako za leto 2009 že presegajo sredstva, predvidena na tem instrumentu. Dodatna sredstva na tem instrumentu so potrebna tudi zaradi obveznosti novih zaposlitev iz letu 2007.

 

Ker pa je tudi v letu 2009 pričakovati od 7 do 10 novih zaposlitev (na osnovi obveznosti iz javnih razpisov za spodbujanje začetnih investiciji iz preteklih let in iz obveznosti štipendiranja), je javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja predviden tudi v letu 2009. Zato je sredstva za ta instrument potrebno zagotoviti v obsegu 250.000 EUR (v primerjavi s 169.000 EUR v potrjenem izvedbenem programu za leto 2009).

 

Za zagotovitev potrebnih sredstev so za 5.000 EUR zmanjšana sredstva na Ukrepu III - Instrumentu I: Ĺ tipendiranje, preostanek pa je zagotovljen iz zmanjšanja sredstev na Ukrepu II: Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest.

 

Iz Ukrepa II: Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest pa se manjši del sredstev v višini 12.000 EUR prenese tudi na Ukrep III - Instrument III: Spodbujanja izobraževanja in usposabljanja, saj imajo podjetja že predvidene aktivnosti na tem področju.


< DOGOVORJENA VIŠINA POVPREČNINE ZA LETO 2009 JE 538,45 EUR