26.06.2013 Starost: 7 let
Kategorija: Novice

15. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 6. 2013 - Vlada RS je na 15. redni seji med drugim določila besedilo novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ter sprejela Program odprave posledic neposredne škode na cestni infrastrukturi zaradi posledic poplav med 4. in 7. novembrom 2012 in Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2012.


Novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

 

S Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja se povečuje učinkovitost javnega naročanja. Namen postopkov pravnega varstva pri oddaji javnih naročil namreč ni zagotoviti, da naročnik popravi vse morebitne napake in kršitve v postopku javnega naročanja, temveč da ponudnikove možnosti za pridobitev javnega naročila niso okrnjene na račun nezakonitega ravnanja naročnika. Ugotavljanje in odprava nepravilnosti, ki glede na predmet naročanja in postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca niso bistvene ter na račun katerih osebe, zainteresirane za dodelitev javnega naročila, niso oziroma ne bi mogle biti oškodovane, ni smiselno. Tako odločanje v postopku pravnega varstva je nepotrebna ovira pri javnem naročanju, kajti tudi če je očitana kršitev dejansko bila, ne vpliva na oddajo javnega naročila. Njeno ugotavljanje in odprava pa sta zamudni in stroškovno neupravičeni.

Glede na povečanje pripada zadev Državni revizijski komisiji v zadnjih nekaj letih, se s predlogom zakona zagotavlja prednostna obravnava zahtev za pravno varstvo zoper kršitve pri oddaji javnih naročil, ki so sofinancirana iz evropskih sredstev. Pri teh javnih naročilih gre običajno za obsežne in zahtevne projekte oziroma naročila večjih vrednosti. Zaradi dogovorjene dinamike črpanja sredstev za sofinanciranje teh javnih naročil in s tem povezanih omejitev, je ključno, da so ti postopki javnega naročanja, morebitni postopki pravnega varstva in izvedba naročil hitri in učinkoviti. Z zakonom se prav tako jasneje določa način odmere takse za predrevizijski in revizijski postopek. V skladu z načelom sorazmernosti se določajo takse ločeno za blago, storitve in gradnje ter ločeno za vrste postopkov javnega naročanja. Pri tem je za postopek oddaje naročila male vrednosti in postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi predpisana taksa v višini 1.500 evrov oziroma 2.500 evrov, za preostale postopke, ki jih ureja tudi zakonodaja Evropske unije, pa 3.500 evrov oziroma 7.000 evrov.

Za enostavnejše postopke oziroma načine oddaje javnih naročil (npr. za oddajo posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma) se določa enotna taksa v višini 1.000 evrov. Kadar se zahteva za pravno varstvo zoper kršitve v postopku javnega naročanja ne nanaša na razpisno dokumentacijo ali na portalu javnih naročil objavljeno povpraševanje za ponudbe, temveč se nanaša na posamezno odločitev, ki jo naročnik sprejme po prejemu oziroma odpiranju ponudb, pa se taksa odmeri v odstotku vrednosti oziroma cene najugodnejše ponudbe, in sicer v višini 2 %. Tako odmerjena taksa pa ne sme znašati manj kot 500 evrov in ne več kot 25.000 evrov. Da bi bilo pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja dostopno tudi manjšim ponudnikom, zakon še vedno omogoča, da se taksa odmeri od vrednosti posameznega sklopa naročila, v katerem vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku očita nepravilnosti.

S takšno razčlenjenostjo taks za predrevizijski in revizijski postopek se zagotavlja uresničevanje načela sorazmernosti pri določanju višine takse kot nadomestila za vodenje postopka pravnega varstva, in sicer zlasti z vidika zahtevnosti predmeta in postopka javnega naročanja oziroma posamezne faze postopka ter dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila.

Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi zaradi posledic poplav med 4. in 7. novembrom 2012

Vlada RS je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na cestni infrastrukturi zaradi posledic poplav med 4. in 7. novembrom 2012 z izhodišči za izvedbo v letu 2013. Sredstva za realizacijo programa se v letu 2013 zagotovijo iz sredstev Rezerve proračuna Republike Slovenije, v višini 7.000.000,00 EUR.

Program odprave posledic neposredne škode na cestni infrastrukturi zaradi posledic poplav med 4. in 7. novembrom 2012 se načrtuje v okviru ukrepa 2415-11-0005 z nazivom Redno vzdrževanje državnih cest.

 

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin na dan 31. 12. 2012

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin prikazuje podatke o stvarnem in finančnem premoženju države ter občin kot tudi podatke obveznosti, ki jih imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov.

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin je akt vlade, v katerem je prikazano konsolidirano stanje premoženja države in občin na dan 31. decembra preteklega leta. Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin se izdela na podlagi podatkov iz bilanc stanja in poslovnih knjig. Vlada vsaki dve leti ob zaključnem računu državnega proračuna predloži državnemu zboru tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin. Zadnjič jo je predložila za stanje na dan 31. 12. 2011, zato je letos za stanje na dan 31. 12. 2012 ne predlaga.

Gradivo obsega obrazložitev Konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2012, Metodologijo priprave premoženjskih bilanc za leto 2012, Primerjavo konsolidiranih premoženjskih bilanc za leti 2012 in 2011, Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2012, Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, vključenih v Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2012.

Celotno sporočilo o sprejetih sklepih Vlade RS Initiates file download

       * * *

 

 


< EVROPSKA KOMISIJA NAPOVEDALA UMIK VODE IZ KONCESIJ