26.08.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

147. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 26. 8. 2011 – Vlada RS je na 147. redni seji med drugim sprejela Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in obravnavala Poročilo o izvrševanju proračuna RS v obdobju januar-junij 2011.Uredba

o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Uredba

določa pravila ravnanja v proizvodnji ter pri dajanju v promet in uporabi

embalaže in pravila ravnanja ter druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo,

predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže.

Evropska

komisija je 30. julija 2010 odprla zadevo v zvezi z domnevno kršitvijo prava

Skupnosti glede pravilnega prenosa Direktive o embalaži in odpadni embalaži v

pravni red RS.

S

sprejetimi spremembami in dopolnitvami je Uredba o ravnanju z embalažo in

odpadno embalažo usklajena s pravnim redom EU. Bolj jasno so opredeljeni

nekateri pojmi (nadzor, gospodarski subjekt), v seznamu slovenskih standardov

pa so privzeti usklajeni standardi, katerih naslovi in sklici so bili

objavljeni v Uradnem listu Evropskih skupnosti, sicer pa  Uredba vsebinsko

ni bila spremenjena.

Poročilo

o izvrševanju proračuna RS v obdobju januar-junij 2011
Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah  mora Vlada predložiti Državnemu zboru

Republike Slovenije poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega

leta. Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov, izdatkov v obdobju

januar – junij tekočega leta in ocene realizacije do konca leta. Poročilo

vsebuje tudi druge podatke o izvrševanju proračuna, kot so podatki o

vključevanju novih obveznosti v proračun, prenos namenskih sredstev iz

proračuna preteklega leta, podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev, o

spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov, uporabi sredstev proračunske

rezerve ter podatke o poroštvih.

V primerjavi z jesenskimi makroekonomskimi

napovedmi so pomladanske napovedi gospodarskih gibanj, ki jih je konec marca

objavil UMAR, manj optimistične. Oživljanje gospodarske aktivnosti bo v

razmerah gospodarske negotovosti in spremenjenih razmer na finančnih trgih

počasnejše, kot je kazala jesenska napoved UMAR. Bruto domači proizvod se bo leta 2011 nominalno povečal predvidoma za 1,9

%, kar je v primerjavi s povprečjem predkriznega srednjeročnega obdobja občutno

nižja rast. Pešanje konkurenčnosti gospodarstva v razmerah upočasnjene rasti

tujega povpraševanja, zaostreno finančno okolje ter poslabšana javnofinančna

situacija znatno zožujejo možnosti za hitrejše okrevanje slovenskega

gospodarstva.

Zaradi navedenega je

vlada pristopila k pripravi rebalansa proračuna za leto 2011 in pripravila

nabor ukrepov za izboljšanje javnofinančnega položaja, s katerimi Vlada RS

sledi primanjkljaju državnega proračuna v letu 2011 v višini 1.688 mio EUR ali

4,6 % BDP, kljub večjim nenačrtovanim obremenitvam in kljub znatno nižjim

javnofinančnim prihodkom.

Spremembe državnega proračuna za leto 2011, ki jih

je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 17.11.2010, so v

bilanci prihodkov in odhodkov predvidele prihodke v višini 8.328,6 mio EUR in

odhodke v skupni višini 10.017 mio EUR. Skladno s sprejetim državnim proračunom

bi primanjkljaj državnega proračuna v letu 2011 znašal 1.688,4 mio EUR ali 4,5

% BDP. Do konca junija so bili prihodki realizirani v skupni višini 3.958,4 mio

EUR ali 47,5 % sprejetega proračuna (49,7% predloga rebalansa) in odhodki v

višini 48,5% sprejetega proračuna za leto 2011 (50,4% predloga rebalansa). Na

realizacijo odhodkov je vplivalo tudi že zadržano izvrševanje državnega

proračuna v fazi priprave rebalansa proračuna.

* *

*

 < PRI MINISTRU KRIŽANIČU O VIŠINI POVPREČNINE