20.07.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

145. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 20. 7. 2011 – Vlada RS je na 145. redni seji med drugim določila predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Vlada pa je prav tako potrdila dokument Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020 - Korak naprej in sprejela Navodilo v zvezi z javnim naročanjem gradenj in storitev, povezanih z gradnjami.


Predlog Rebalansa proračuna

Republike Slovenije za leto 2011
Vlada je v okviru potrditve rebalansa proračuna

sprejela naslednje sklepe:
1. Vlada Republike

Slovenije je do sprejema Rebalansa državnega proračuna za leto 2011 v

Državnem zboru RS sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega

proračuna na integralnih proračunskih postavkah državnega proračuna, s

katerim se ustavi prevzemanje obveznosti, razen obveznosti za nujna

službena potovanja in naročilnice v okviru že potrjenih finančno

ovrednotenih programov, če skupna vrednost naročilnic, izdanih po

uveljavitvi tega sklepa, ne presega 5.000. EUR. Ukrep ne velja za

sprejemanje obveznosti, vezanih na organizacijo državniških obiskov, kjer

je gostitelj predsednik vlade ali predsednik republike ali predsednik

državnega zbora.

2. Vlada Republike

Slovenije je do sprejema Rebalansa državnega proračuna za leto 2011 v

Državnem zboru RS sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega

proračuna za neposredne proračunske uporabnike, s katerim se ustavi

prerazporejanje pravic porabe integralnih sredstev (tip 1), razen

prerazporeditev med konti v okviru proračunske postavke v okviru istega

ukrepa oziroma projekta. Ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega

proračuna ne velja za razporeditve pravic porabe s postavke splošna

proračunska rezervacija ter za plače in socialne transfere.

3. Vlada Republike

Slovenije nalaga Ministrstvu za finance, da – v kolikor bo prišlo do

dokapitalizacije podjetja Adria Airways, d.d. – za višino le-te linearno

zniža odhodke vsem vladnim proračunskim uporabnikom na proračunskih

vrsticah tipa 1 (integralna sredstva).

4. Vlada Republike

Slovenije je pooblastila ministrstvo, pristojno za finance, da izjemoma

izda predhodno soglasje za sklenitev pogodbe v primeru, kadar je to nujno

potrebno za zagotovitev gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s

proračunskimi sredstvi. O izdajanju soglasij k pričetku postopkov javnega

naročanja odloča Vlada Republike Slovenije.

5. Vlada Republike

Slovenije o ukrepih začasnega zadržanja proračuna obvesti Državni zbor

Republike Slovenije.

Več si preberite TU.

* * *


< SPLETNA APLIKACIJA E-VRTCI