15.07.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

144. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 14. 7. 2011 – Vlada RS je na 144. redni seji med drugim sprejela Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. Vlada RS je tokratni seji sprejela tudi Spremembe Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in se seznanila z ukrepanjem ob ponedeljkovem neurju s točo. Prav tako pa je imenovala državnega sekretarja v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.


Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2011
S predlogom rebalansa se zagotavlja javnofinančna

stabilnost in zadostna sredstva in pravne podlage, ki bodo omogočile aktivno

udeležbo Slovenije pri zagotavljanju zaščite finančne stabilnosti v

evroobmočju. Proračunski primanjkljaj.

S predlaganimi ukrepi rebalansa proračuna za leto

2011, bo primanjkljaj državnega proračuna nominalno in kot delež BDP enak kot

je bil v prejetem proračunu za leto 2011 (t.j. nekaj manj kot 1,7 mlrd EUR).

Proračunski prihodki
Skupni prihodki znašajo 7,954 mlrd evrov. Davčni

prihodki za leto 2011 so ocenjeni v višini 6.641,5 mio EUR, kar je za 124 mio

EUR nižje od ocenjenih ob sprejemanju državnega proračuna jeseni lanskega leta.

Na nižjo realizacijo proračunskih prihodkov v letu

2011, ki bodo bistveno nižji od načrtovanih v sprejetem proračunu, najbolj

vplivajo:
·        

nižja realizacija

prihodkov v letu 2010;
·        

nove makroekonomske

napovedi za leto 2011;
·        

uveljavitev sprememb

zakona o DDV;
·        

nižje količine prodanih

energentov;
·        

preložitev uveljavitve

CO2 takse iz marca 2011 v leto 2012.

Največje odstopanje se nanaša na trošarine (98,3 mio

EUR), davek na dodano vrednost (51,6 mio EUR) ter t.i. CO2 takse (48,6 mio

EUR). Po drugi strani pa se pričakujejo višji prihodki od prvotno načrtovanih

iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb – ocena v rebalansu v primerjavi z

lani sprejetim proračunom za leto 2011 je višja za 125,5 mio EUR in temelji na

obračunih dobička podjetij v letu 2010, ki so osnova za določitev akontacij v

letu 2011.

Ponovno so bile preverjene tudi napovedi prihodkov

iz EU in nova ocena, ki je upoštevana v rebalansu državnega proračuna za leto

2011, je za 204,8 mio EUR nižja od prvotne s ciljem da bo takšna tudi dejanska

realizacija in ne bo odstopanj kot vsa leta do sedaj.

Proračunski odhodki
Skupni odhodki znašajo 9,643 mlrd evrov. Ob

upoštevanju zakonskih pravic je rebalans proračuna posegel predvsem v

proračunske programe, ki predstavljajo ˝fleksibilni˝ del odhodkov. Skupno

znižanje na strani odhodkov znaša cca 370 mio EUR v primerjavi s spremenjenim

proračunom za leto 2011.

V primerjavi z letom 2010 se odhodki povečujejo za

4% in sicer se najbolj povečuje politika Socialna varnost in sicer za 165 mio

EUR ali 7%, takoj za tem pa sledi politika podjetništva in konkurenčnosti s kar

45% povečanjem oziroma se povečuje za 96 mio EUR in bo v letu 2011 znašala 309

mio EUR. Za 84 mio EUR se povečuje politika Servisiranja javnega dolga, plačil

v EU proračun in rezerv, politika trga dela pa za 68 mio EUR ali 15% in bo v

letošnjem letu znašala 521 mio EUR.

 Več si lahko preberete na tej povezavi.

* * *


< PREDSEDSTVO ZOS S FINANČNIM MINISTRSTVOM PET PRED DVANAJSTO O REBALANSU PRORAČUNA