03.07.2017 Starost: 5 let

141. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 6. 2017 - Vlada RS je na svoji 141. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o financiranju občin ter Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.


Predlog novele Zakona o financiranju občin

Predlog zakona vsebuje spremembe, s katerimi se preprečuje zviševanje osnove za izračun povprečnine zaradi inflacije iz prejšnjih let. Jasno in pregledno določa določitev povprečnine in upošteva okvir za pripravo proračunov sektorja država na podlagi zakona, ki ureja fiskalno pravilo.

Spreminjajo se tudi uteži pri izračunavanju primerne porabe občin, da bi se odpravila neskladja med strukturo stroškov in vrednostjo uteži, pomembnih za ugotovitev primerne porabe zaradi demografskih značilnosti občin. Analize zaključnih računov slovenskih občin v več letih kažejo na premo sorazmerje med številom prebivalcev in višino stroškov. Konkretno to pomeni večjo obremenitev občinskih proračunov občin z velikim številom prebivalcev, še posebej mlajših od 6 let in starejših od 75 let.

Spremenjen je tudi del zakona, ki določa zakonski okvir sredstev v deležu od skupne primerne porabe za sofinanciranje občin za uresničevanja pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in daje podlago za sprejetje uredbe, s katero bodo določena merila za razdelitev sredstev med občinami.

Črtana je določba o sofinanciranju občin z romskim prebivalstvom, saj občine nimajo obveznosti iz naslova dvojezičnosti, kot jo imata obe narodni skupnosti. Druge ustavne pravice pa se ne razlikujejo od obveznosti, ki jih imajo občine do vseh drugih prebivalcev.

Prav tako se določa zgodnejši skrajni rok za pošiljanje sprememb načrtov porabe pri sofinanciranju občinskih investicij, in sicer namesto do 15. septembra do 15. avgusta tekočega leta, kar bo omogočilo državnim organom in občinam izvedbo vseh potrebnih postopkov v  razumnem roku.

Novela pa spreminja tudi določbo o sofinanciranju skupnih občinskih uprav. Namen predlagatelja je optimizirati število skupnih občinskih uprav z minimalnim številom vključenih občin in obogatiti nabor nalog, ki jih opravlja skupna občinska uprava in sofinancira država.

 

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Pravna podlaga za predlog uredbe je Zakon o varstvu okolja (ZVO). Ta določa obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja in med njimi tudi obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, daje pa vladi tudi pristojnost, da podrobneje predpiše vrste dejavnosti, vrste komunalnih odpadkov in nalog, ki se izvajajo v okviru te javne službe, pa tudi oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje te javne službe.

Predlog uredbe tako določa dejavnost in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja te javne službe. Določa tudi najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih ter drugih ukrepov in normativov za opravljanje javne službe zbiranja. Predlog tudi določa, da se za vprašanja v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov in splošnimi pogoji zbiranja teh odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, uporablja predpis, ki ureja odpadke. Poleg tega uredba določa, da se za tiste komunalne odpadke, za katere njihovo zbiranje urejajo posebni predpisi, poleg te uredbe uporabljajo tudi posebni predpisi. Predlog v ureditev v teh posebnih predpisih ne posega oziroma je ne spreminja.

V uredbi so zajete tudi določbe, ki vsebujejo pogoje za neposredno oddajo komunalnih odpadkov zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov izven sistema javne službe zbiranja.

V uredbi pa so podane tudi izjeme glede oddajanja posameznih ločenih frakcij: vzgojno-varstveni ali izobraževalni zavod, društvo ali nevladna organizacija; uporabnika, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in uporabnika posameznika.

Predlog v delu, kjer določa naloge, standarde in normative ter druge ukrepe, posodablja in dopolnjuje sedaj veljavno ureditev v Odredbi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jo ta uredba v celoti razveljavlja in nadomešča.

 

***


< PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 26.6.2017 do 30.6.2017