22.06.2017 Starost: 5 let

140. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 6. 2017 - Vlada RS je na svoji 140. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o zdravniški službi ter odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti.


Predlog novele Zakona o zdravniški službi

Čakalne dobe v zdravstvu so eden od ključnih problemov slovenskega zdravstvenega sistema. Sredstva za specializacije in pripravništva zdravnikov bomo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja prenesli na proračun RS. S tem bomo odpravili nesistemsko financiranje teh vsebin iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z razbremenitvijo zdravstvene blagajne sredstev, ki vanj ne sodijo, bomo pripomogli k povečanju števila zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. To bo vplivalo na krajšanje čakalnih dob.

S predlogom zakona urejamo tudi drugačen način razpisovanja specializacij. Ta bo zagotavljal ustreznejši način načrtovanja števila zdravnikov. Število novih mest za specializacije bo določilo Ministrstvo za zdravje na podlagi javljenih potreb izvajalcev zdravstvene dejavnosti, upoštevaje potrebe prebivalcev, mreže javne zdravstven službe ter podatkov iz registra zdravnikov. Odločitev Ministrstva za zdravje bo podlaga za razpis specializacij, ki ga bo izvedla Zdravniška zbornica Slovenije. Slednja bo določala potek specializacije in skrbela za kakovost izvajanja specializacij.

Predlog zakona predvideva uvedbo 6-mesečnega dodatnega usposabljanja za mlade zdravnike,  ki po pripravništvu in strokovnemu izpitu niso uspeli pridobiti specializacije. To dodatno usposabljanje se bo, če bo vsebinsko ustrezno vštelo v specializacijo. Predlog zakona z uvedbo sekundariata uvaja pogoje za kadrovsko okrepitev zdravstvenega sistema.

Z uvedbo sekundariata bodo mladi zdravniki po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu do pridobitve specializacije ostali zaposleni še določeno obdobje kot sekundariji in jim ne bo treba na Zavod za zaposlovanje. Obdobje sekundariata se jim bo ob izpolnjevanju določenih pogojev vštelo v obdobje specializacije. Predlog predvideva tudi, da imajo lahko specializanti opredeljene svoje paciente. S tem se razbremenjuje osebne izbrane zdravnike in omogoča boljšo dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev.

 

Opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti

Vlada je sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti Direktive o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti.

Priprava Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti intenzivno poteka in je v zaključni fazi priprave, saj so bili v zadnjih mesecih doseženi pomembni premiki v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje.

V zadnjih mesecih so bili doseženi pomembni premiki v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti, in sicer: za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti in njegovo Okoljsko poročilo je bilo dne 17. 5. 2017 prejeto pozitivno mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti. S tem je bilo odločeno, da je Okoljsko poročilo pripravljeno v skladu s predpisi in da se lahko javno razgrne. 17. 5. 2017 se je začela javna razgrnitev Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti in Okoljskega poročila za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti ki je trajala od 17. 5. - 16. 6. 2017. Povezava na javno naznanilo se nahaja na spletni strani MOP.

 


< PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 19.6. 2017 do 23.6. 2017