18.12.2014 Starost: 8 let

14. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 12. 2014 - Vlada RS je na 14. redni seji med drugim sprejela Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta, novelo Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter se seznanila s programi čezmejnega sodelovanja 2014-2020.


Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta
Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (UV8) se izdaja kot popravljalni ukrep na podlagi zaključkov Računskega sodišča RS, ki so podani v Revizijskem poročilu o izbiri lokacije odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. UV8 je usklajen z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) in Uredbo o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (UV3), s čimer se odpravljajo odmiki sedanje določitve nadomestil, kot so bili ugotovljeni v poročilu Računskega sodišča RS.

Kratek povzetek popravljalnih ukrepov:

  • upoštevala se bo omejena raba prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov skladno z določbami UV3. S tem se bo krožno območje omejene rabe prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov zmanjšalo iz sedanjih 10 km na 500 m;
  • trajanje plačevanja (t.j. pričetek in konec) nadomestil zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta bo bolj natančno opredeljeno;
  • nadomestila za omejeno rabo prostora se na območju več jedrskih objektov ne bodo podvajala, kadar se območja omejene rabe prostora jedrskih objektov delno ali v celoti prekrivajo. V teh primerih bo določeno samo eno nadomestilo omejene rabe prostora, katerega znesek si bodo upravljavci jedrskih objektov medsebojno razdelili skladno z metodologijo, določeno v UV8.

V UV8 je med drugim vključen tudi nov termin in sicer nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi načrtovanja in izvajanja intervencijskih ukrepov, ki jo mora upravljavec plačevat občinam, ki deloma ali v celoti ležijo znotraj območja načrtovanja intervencijskih ukrepov jedrskega objekta. Obseg območja načrtovanja intervencijskih ukrepov je določen v Državnem načrtu zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči. Izvajanje takojšnjih zaščitnih ukrepov je v državnem načrtu predvideno samo za območje s polmerom 10 km okoli NEK.

Poleg tega UV8 ne bo več določal revalorizacije osnove za nadomestilo glede na inflacijska gibanja, saj se avtomatično usklajevanje z inflacijo na večini področij v Sloveniji že vrsto let ne uporablja več.

UV8 po novem vključuje tudi občini Domžale in Ljubljana, ki imata del ozemlja znotraj omejene rabe prostora Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani. UV8 se uporablja tudi za raziskovalni reaktor TRIGA v Brinju, ki pa zaradi spremembe in dopolnitve UV3 (UV8 in UV3 sta istočasno v vladni obravnavi) ne bo zavezanec za plačilo nadomestila.

Več si preberite TU.

* * *


< EVROPSKA KOMISIJA POTRDILA OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020