17.06.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

139. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 6. 2011 – Vlada RS se je na 139. redni seji med drugim seznanila z vsebino sporazuma o izvedbi uporabe odobrenih sredstev iz EU Solidarnostnega sklada. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Akt o ustanovitvi javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije.Sredstva iz EU Solidarnostnega sklada
Slovenija je iz Solidarnostnega sklada EU (sklad) upravičena do

7.459.637 EUR za odpravo posledic poplav v septembru 2010.

Evropska unija je sklad ustanovila z namenom, da

lahko hitro in učinkovito pomaga pri odzivu na nujne situacije. Sredstva sklada

se uporabijo samo v primeru hudih naravnih nesreč, ki pustijo resne posledice

na življenjske pogoje prebivalstva, okolja in gospodarstva v eni ali več

regijah članic Evropske unije ali državi, ki je v postopku pogajanj o

pridružitvi Evropski uniji.

Sredstva sklada se dodelijo v obliki enkratne

donacije in so namenjena povrnitvi škode na stvareh, ki niso zavarovane ali se

jih ne da zavarovati. Dotacija iz sklada mora biti porabljena v roku enega leta

od nakazila, sicer jih mora država prejemnica vrniti.

Akt o ustanovitvi javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije
Z Aktom o ustanovitvi javnega nepremičninskega

sklada Republike Slovenije in še z nekaj sprejetimi sklepi je Vlada RS zagotovila

ustanovitev in uspešen začetek dela javnega sklada.

Javni sklad se ustanavlja na podlagi Zakona o

javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije, ki je začel veljati

17.11.2010. Po intenzivnih pripravah in uskladitvi z vsemi ministrstvi in

drugimi državnimi organi – upravljavci nepremičnega premoženja, je vlada

sprejela akt o ustanovitvi, ki natančneje ureja naslednja vprašanja:
· dejavnosti, ki jih bo upravljal javni sklad;
· vrste premoženja, ki ga bo imel javni sklad v lasti

ali v upravljanju;
· pristojnosti organov javnega sklada (nadzorni svet,

uprava in strokovni svet), način njihovega dela, dolžnosti in odgovornosti

njihovih članov, pogoje za imenovanje ter razloge za razrešitev oziroma

prenehanje mandata;
· poslovanje sklada;
· ureditev vprašanj, ki so nujna za ustanovitev in

začetek dela sklada v obliki prehodnih določb.

Sestavni del akta o ustanovitvi so tudi seznami

nepremičnin, ki se ob njegovi ustanovitvi prenesejo v last ali upravljanja

sklada in sicer:
· za potrebe vpisa javnega sklada v sodni

register je zagotovljeno ustanovitveno namensko premoženje v vrednosti

43.489.398 EUR, ki se stoji iz treh kompleksov nepremičnin (kompleks

Mladika, stavbe na naslovu Župančičeva 3 in stavbe na naslovu Gregorčičeva

27a, vse v Ljubljani);
· v last ali upravljanje sklada bo prešlo tudi

4624 zemljišč v Republiki Sloveniji in 9 zemljišč v tujini;v last sklada bo prav tako prešlo 5676 stavb v

Republiki Sloveniji in 66 stavb v tujini.

Vlada je sprejela program prenosa kadrov in

finančnih sredstev na javni sklad. Ta je pripravljen v skladu s terminskim

planom. Sprejetju Akta o ustanovitvi in imenovanja vršilca dolžnosti

predsednika uprave sledi imenovanje prvega nadzornega sveta. Ĺ ele s tem bodo

izpolnjeni pogoji za vpis javnega sklada v sodni register. Glede na vse

predpise je skrajni rok za ta vpis 15. 10. 2011.

V skladu s tem se najkasneje s 1. 11. 2011

predvideva prenos nepremičnin, finančnih sredstev in zaposlenih Ministrstva za

javno upravo na javni sklad. Najkasneje s 1. 1 .2012 pa naj bi bil izvršen

prenos vseh preostalih nepremičnin, finančnih sredstev in zaposlenih.

Sredstva potrebna za delovanje sklada naj bi bila v

ustreznem deležu že letos z Ministrstva za javno upravo prenesena na javni

sklad. Za leto 2012 pa naj bi vsi dosedanji upravljavci javnemu skladu

zagotovili vsa tista sredstva, ki jih imajo za namene ravnanja z nepremičnim

premoženjem, ki se prenaša na sklad, zagotovljena v javnem proračunu. Teh

sredstev je trenutno 79.592.737,51 EUR, res pa je, da bo njihovo višino po vsej

verjetnosti bližajoča se sprememba 

proračuna za leto 2012 ustrezno znižala.

Navedena sredstva pomenijo sredstva za izvrševanja

nalog javnega sklada, sama ustanovitev javnega sklada pa ne bo imela dodatnih

finančnih posledic. Sredstva za poslovne prostore sklada, za plače zaposlenih

in druge prejemke iz delovnega razmerja ter sredstva potrebna za materialne

stroške bodo namreč ostala v istem obsegu, kot so že zagotovljena za tiste

zaposlene, ki že v tem trenutku opravljajo naloge povezane z nepremičnim

premoženjem pri posameznih upravljavcih.

Najkasneje s 1.11.2011 se bo na javni sklad

preneslo tudi določeno število zaposlenih Ministrstva za javno upravo. Gre za

53 javnih uslužbencev ter 4 kvote, se pravi skupno 57 delovnih mest. S 1.1.2012

pa bo na javni sklad prenesenih še 68 javnih uslužbencev iz drugih ministrstev

oziroma organov, katerih poimenski seznam je prav tako priloga programa

prenosa. Ta poimenski seznam bo Vlada Republike Slovenije kasneje še dopolnila

z dodatnimi javnimi uslužbenci, in sicer tako, da bo s 1.1.2012 na javni sklad

prenesenih skupno 111 javnih uslužbencev ali kvot. Javni sklad bo s tem datumom

začel z delom s 168 zaposlenimi.

 * * *


< 2. REDNA SEJA PREDSEDSTVA ZOS