09.06.2017 Starost: 3 let

138. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 6. 2017 - Vlada RS je na svoji 138. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o inšpekciji dela in predlog novele Zakona o urejanju trga dela ter Program ukrepov Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017 - 2019. Vlada se je tudi seznanila z informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja ter sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2018 in 2019. Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije glede vzpostavitve evropskega stebra socialnih pravic.


Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2018 in 2019

Vlada je določila izhodišča za pogajanja, in sicer tako, da se doseže, da dodatna sprostitev ukrepov v letih 2018 in 2019 ne bo presegla finančnega učinka, ki ga v okviru razpoložljivih sredstev določi vlada.

Vlada pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za pogajanja z reprezentativnimi sindikati o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2018 in 2019, tako da se ta zaključijo najkasneje do 31. oktobra 2017.

Vlada nalaga vladni pogajalski skupini, da predloge ukrepov glede stroškov dela v letih 2018 in 2019 tekoče usklajuje z Ministrstvom za finance in predsednikom vlade, ob upoštevanju makroekonomskih okoliščin in že dogovorjenih ukrepov.

Za pogajanja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 2018 oz. 2019 je Vlada RS pooblastila širšo vladno pogajalsko skupino, ki se pogaja o usklajevanju vrednosti plačnih razredov in višine drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom v letih 2018 in 2019, izplačevanju redne delovne uspešnosti in delovne uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2019, regresu za letni dopust v letih 2018 in 2019, premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letih 2018 in 2019; napredovanja v plačne razrede in nazive v letu 2019. Pri pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja širša vladna pogajalska skupina upošteva že sprejet sklep Vlade RS (17. 6. 2015), s katerimi so bila določena izhodišča za izboljšave plačnega sistema, ki se nanašajo na večjo fleksibilnost pri določanju plač na individualni ravni v odvisnosti od rezultatov dela in odpravi avtomatizmov pri določitvi plače tako, da bo dodatna sprostitev ukrepov v letih 2018 in 2019 imela za cilj povečanje možnosti variabilnega nagrajevanja v odvisnosti od rezultatov dela zaposlenih.

 

 

Celoten pregled 138. redne seje Vlade RS je dostopen tukaj.

 


< RAZVOJNA SVETA OBEH KOHEZIJSKIH REGIJ SOGLAŠATA Z IZHODIŠČI ZA SPREMEMBO OPERATIVNEGA PROGRAMA