01.06.2017 Starost: 6 let

137. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 6. 2017 - Vlada RS je na svoji 137. redni seji med drugim potrdila predlog reorganizacije centrov za socialno delo in izhodišča za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Vlada se je seznanila z informacijo o pripravi predloga sprememb državnega proračuna za leto 2018 in predloga državnega proračuna za leto 2019 ter z informacijo o pripravi dogovorov za razvoj regij.


Predlog reorganizacije centrov za socialno delo

Glavni cilji reorganizacije centrov za socialno delo so: poenotenje dela centrov za socialno delo; poenostavitev upravnih postopkov pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev in s tem razbremenitev strokovnih delavcev, kar bo imelo za posledico več možnosti za strokovno delo na področju socialnega varstva in povečanje učinkovitosti. Reorganizacija centrov za socialno delo bo storitve centrov še približala uporabnikom.

Reorganizacija centrov za socialno delo vključuje tri med seboj povezane projekte:

 

  • spremembo oziroma poenostavitev postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev z uvedbo informativne odločbe,
  • uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s prejemniki socialnih transferjev v socialnem varstvu in
  • novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo.

 

Informativna odločba

Namen informativne odločbe je razbremeniti stranke vlaganja vlog za podaljševanje pravic z izdajanjem odločb po uradni dolžnosti in razbremenitev centrov za socialno delo izdajanja navedenih odločb z avtomatiziranim izdajanjem informativnih odločb.

Določene pravice, predvsem letne, bodo tako obravnavane avtomatsko in strankam ne bo potrebno vsako leto vlagati vloge. Testna oblika avtomatizirane informativne odločbe je načrtovana za konec leta 2017. Informativne odločbe bodo izdajali centri za socialno delo na podlagi avtomatiziranega sistema tiskanja in pošiljanja (podobno sistemu Finančne uprave RS).


Socialna aktivacija

Razvit in vzpostavljen bo celovit model socialne aktivacije, ki bo zagotovil usklajeno in celostno obravnavo oseb, ki tvegajo revščino in so socialno izključene. Model socialne aktivacije bo ustrezno povezal vse relevantne institucije v procesu.

Ključni cilj aktivacije je  opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje k trgu dela, preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje neenakosti v zdravju in povečanje socialnih in zaposlitvenih kompetenc dolgotrajnim prejemnikom denarne socialne pomoči.

V okviru poskusnega uvajanja sistema socialne aktivacije bo zaposlenih 48 oseb, ki bodo delovale na centrih za socialno delo.

 

Organizacijska struktura centrov za socialno delo

Reorganizacija predvideva spojitev več centrov za socialno delo v (območni) center za socialno delo, ki pokriva večje teritorialno območje. Predvidenih je 16 centrov za socialno delo. Za celotno območje se na enem mestu izvaja vodenje in upravljanje. Za organizacijo in vodenje strokovnega dela in poslovanja centra za socialno delo je odgovoren direktor. Znotraj vsakega izmed šestnajstih centrov za socialno delo bo delovala skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodstvo, administrativne naloge, pravno in kadrovsko službo. Pri centrih za socialno delo bo oblikovana skupna strokovna služba, v katero bodo ob izvedbi reorganizacije vključeni delavci, ki sedaj opravljajo vlogo koordinatorja obravnave v skupnosti in koordinatorja za izvajanje nadomestne kazni. Predvideva se, da bo kasneje skupna strokovna služba vključevala mobilno strokovno enoto, katero bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog itd.). Mobilna strokovna enota bo na razpolago vsaki izmed enot centra za socialno delo. Znotraj centra za socialno delo bo ustanovljena enota za odločanje o pravicah iz javnih sredstev (t.i. letnih pravicah), v pristojnosti katere bo vodenje postopkov in odločanje o pravicah iz javnih sredstev, in sicer o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji kosila za učence. Pri vsakem centru za socialno delo bo delovala interventna služba, pri nekaterih pa tudi krizni centri za otroke in mladostnike.

Centri za socialno delo bodo poleg delovanja na sedežu poslovali tudi zunaj sedeža, in sicer na enotah. Enote bodo poslovale v krajih, kjer imajo sedež zdajšnji centri za socialno delo, tako da bo vzpostavljenih 62 enot centrov za socialno delo, ki jih bodo vodili pomočniki direktorjev. Enote bodo enako kot do sedaj opravljale strokovne naloge.

Centri za socialno delo, njihova teritorialna pristojnost ter sedež bodo določeni z uredbo Vlade. V uredbi bodo določene tudi enote centrov za socialno delo ter njihovo območje delovanja.

Nova organizacijska struktura centrov za socialno delo naj bi začela delovati 1. oktobra 2018.

 

Celoten pregled 137. redne seje Vlade RS je dostopen tukaj.

 


< MESEČNI UTRIP ZOS - MAJ 2017