06.05.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

133. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 56. 5. 2011 – Na prvi majski seji je Vlada med drugim sprejela uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.V formalnem pogledu uredba pomeni konkretizacijo

nekaterih določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

skupnosti iz novembra 2010. V vsebinskem pogledu uredba pomeni prilagoditev

novostim, ki jih je s centralizacijo nepremičnega premoženja prinesla

predvidena ustanovitev Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije.

Hkrati se z uredbo se uvajajo nekatere novosti, ki jih je zahtevala praksa

zadnjih let. Poudariti je tudi treba, da bo uredba še naprej v celoti urejala

ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in le ravnanje

s tistim delom stvarnega premoženja države, ki ne bo preneseno na Javni

nepremičninski sklad Republike Slovenije.

Kot prvo Uredba v skladu z zakonskimi napotili

drugače ureja vsebino in postopek priprave načrtov ravnanja s stvarnim

premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Pri nepremičninah gre za

načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim

premoženjem, načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem ter načrta najemov

nepremičnega premoženja. Pri tem Uredba dopušča, da Vlada vsako leto ob

sprejemu načrtov ravnanja s premoženjem države oziroma za potrebe države določi

vrednost pravnih poslov, ki jih ni treba predvideti v načrtih ravnanja.

Upravljavci stvarnega premoženja države bodo po

novem pripravili vsak svoj načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim

premoženjem v rokih in po postopku, ki veljajo za pripravo državnega proračuna.

Prav tako se bo poročilo o realizaciji načrtov ravnanja pripravljalo v rokih in

po postopku, ki so določeni za pripravo in sprejem zaključnega računa

proračuna.

 Med ostalimi novostmi Uredbe je tudi:
· cenitev premoženja na dan sklenitve pravnega posla

ne sme biti starejša od 9 mesecev, s čimer je nadomeščena rešitev po kateri

cenitev ni smela biti starejša od 6 mesecev na dan sprejetja posamičnega

programa;
· 

omogočen je prenos posameznih upravljavskih nalog

na Javni nepremičninski sklad Republike Slovenije;
·  inštitut prenosa pravice upravljanja je nadomeščen

z enostavnejšo rešitvijo, in sicer z inštitutom določitve upravljavca

nepremičnega premoženja;
· 

ob določenih izjemah je načelom možna oddaja

nepremičnega premoženja države v najem in v brezplačno uporabo le za obdobje

enega leta, saj je uzakonjen princip prenašanja odvečnega nepremičnega

premoženja na Javni nepremičninski sklad Republike Slovenije;
·

pri ustanavljanju stavbne pravice je predpisana

obveznost priprave poročila o ekonomski utemeljenosti takega načina obremenjevanja

stvarnega premoženja države oziroma samoupravne lokalne skupnosti.

V novi Uredbi ni več določil o evidenci

nepremičnega premoženja države, ki jo mora po novem voditi Javni nepremičninski

sklad Republike Slovenije ter določil o internem trgu nepremičnin, katerega

vlogo bo prav tako prevzel omenjeni sklad.

 * * *


< SEJA DRŽAVNEGA ZBORA