22.04.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

131. SEJA VLADE

Ljubljana, 21. 4. 2011 – Na 131. redni seji je Vlada RS sprejela novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in novelo Zakona o volitvah v državni zbor. Vlada RS pa je prav tako sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o poslancih in mnenje o predlogu novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in stališče do mnenja Državnega sveta k istemu zakonu. Ministri so na seji sprejeli tudi Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 22. in 26. decembrom 2009 za leti 2011 in 2012, seznanila pa se je tudi s Poročilom o delu inšpekcije za sistem javnih uslužbencev v letu 2010 in poročilom o slovenskem predsedovanju Alpski konvenciji.


Predlog

zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona

o socialnovarstvenih prejemkih

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

ureja postopek uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, vsebinsko urejanje

določenih pravic, pa naj bi bilo urejeno v posameznih zakonih. Med pravice iz

javnih sredstev ta zakon uvršča tudi pravici do denarne socialne pomoči in do

varstvenega dodatka, ki sta vsebinsko urejeni v Zakonu o socialnovarstvenih

prejemkih. Ta zakon je začel veljati 10. 8. 2010, uporabljati pa naj bi se

začel 1. 6. 2011. Ker je izvajanje ZSVarPre vezano na ZUPJS (vrstni red

uveljavljanja pravic) in ker je v postopku predlog Zakona o spremembah in

dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katerim se

predlaga zamik začetka uporabe zakona za pravici do denarne socialne pomoči in

do varstvenega dodatka na 1. 1. 2012, je potreben tudi zamik začetka uporabe

tega zakona na 1. 1. 2012.

 Glavni razlog za

spremembo začetka uporabe zakona je v zamiku pri dokončnem oblikovanju modela

vrednotenja nepremičnin, ki naj bi bil vzpostavljen novembra 2011 ter v zamiku

pri vzpostavitvi centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanj in

visokošolskega izobraževanja, kar vse vpliva na vzpostavitev informacijskega

sistema za podporo izvajanja ZSVarPre oziroma ZUPJS.

S predlaganim

zamikom začetka uporabe zakona se pričakuje, da se bo prehod na nov sistem

odločanja in dodeljevanja pravic iz javnih sredstev opravil kvalitetnejše,

hitreje, z manj zaostanki in tudi lažje za tiste, ki bodo vodili postopke

odločanja o pravicah iz javnih sredstev.

 Zaradi sprememb na

področju družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb se predlaga, da

se členi prehodnih in končnih določb ZSVarPre spremenijo na način, da se

pravici do nadomestila za invalidnost ali dodatka za tujo nego in pomoč po

Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb z novim začetkom

uporabe ZSVarPre ne preneseta v sistem socialnovarstvenih prejemkov oziroma

ostaneta urejeni v ZDVDTP in se zato iz prehodnih in končnih določb, ki urejajo

njun prenos v sistem socialnovarstvenih prejemkov, brišeta.

Vlada RS pa predlaga tudi eno

dopolnitev, in sicer, da se v lastni dohodek samske osebe ali družine, ki

uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči oziroma pravico do varstvenega

dodatka, šteje tudi nadomestilo za invalidnost po ZDVDTP. Nadomestilo za

invalidnost po ZDVDTP namreč predstavlja sredstva za preživetje invalidov, zato

se mora navedeni dohodek šteti v lastni dohodek samske osebe ali družine. 

 Predlog

zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih

sredstev
Zakon o uveljavljanju

pravic iz javnih sredstev je začel veljati 14. 8. 2010, uporabljati pa naj bi

se začel 1. 6. 2011, razen določb, ki se nanašajo na državo štipendijo, znižano

plačilo vrtca, subvencijo za malice za učence in dijake, subvencijo kosila za

učence ter subvencijo prevoza za dijake in študente, ki naj bi se začele

uporabljati 1. 9. 2011.

 Cilj lansko leto

sprejetega zakona je preglednejši in za uporabnika preprostejši sistem

socialnih transferjev, ki bo omogočil, da bodo pomoč dobili tisti, ki jo res

potrebujejo, preprečil bo izkoriščanje in zlorabo sistema, hkrati pa

posameznikom čim bolj poenostavil uveljavljanje posameznih pravic in zagotovil

spodbude posameznikom za aktivno reševanje njihove situacije in aktivno

vključevanje v družbo. Sprejete rešitve predstavljajo poenostavitev sistema

socialnih transferjev, odvisnih od gmotnega položaja družine, njegovo večjo

preglednost in večjo učinkovitost ter manjšo možnost zlorab. Zakon bo enotno

uveljavljanje vseh 13 pravic iz javnih sredstev omogočil:z vzpostavitvijo centralne evidence pravic iz javnih sredstev in

povezave informacijskih sistemov, z vzpostavitvijo enega mesta odločanja, s

poenotenjem elementov, ki vplivajo na odločitev o socialnih pravicah, s

spremembo kriterijev za upravičenost do socialnih pravic, pri čemer je mogoče

vključiti tudi spodbude za zaposlovanje oziroma aktivno družbeno vključevanje

prejemnikov.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Vlada RS

predlaga zamik začetka uporabe zakona na 1. 1. 2012,torej za tri oziroma šest mesecev, odvisno od posamezne pravice.

Glavni razlog za spremembo začetka uporabe zakona je v zamiku pri dokončnem

oblikovanju modela vrednotenja nepremičnin, ki naj bi bil vzpostavljen novembra

2011 ter v zamiku pri vzpostavitvi centralne evidence udeležencev vzgoje in

izobraževanj ter visokošolskega izobraževanja, kar vse vpliva na vzpostavitev

informacijskega sistema za podporo izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz

javnih sredstev.

 Za

uspešen začetek uporabe zakona je torej potrebna vzpostavitev centralne

evidence pravic iz javnih sredstev, za pridobivanje podatkov o teh pravicah pa

je potrebno, da so ti podatki na vseh virih zagotovljeni in dostopni, sistem pa

dobro delujoč in tudi preizkušen pred začetkom njegove uporabe.

Razlogi

za kasnejši začetek izvajanja zakona so povezani tudi z zamikom pri

vzpostavitvi nekaterih ključnih evidenc ter z organizacijsko kompleksnostjo

izvedbe (prenos kadrov, izobraževanje, zagotovitev prostorov in opreme, izvedba

poskusnega – pilotnega izvajanja).

 S

predlaganim zamikom začetka uporabe zakona se pričakuje, da se bo prehod na nov

sistem odločanja in dodeljevanja pravic iz javnih sredstev opravil

kvalitetnejše, hitreje, z manj zaostanki in tudi lažje za tiste, ki bodo vodili

postopke odločanja o pravicah iz javnih sredstev. Predvsem pa se bodo zmanjšale

negativne posledice za državni proračun in proračune lokalnih skupnosti v

letošnjem letu.  

 Več si lahko preberete na naši spletni strani v rubrili "SEJE VLADE".

* * *


< USTANOVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA V OBČINI MIRNA