12.12.2014 Starost: 8 let

13. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 12. 2014 - Vlada RS se je na svoji 13. redni seji med drugim seznanila z informacijo o realizaciji sklepa vlade glede priprave in izvajanja ukrepov za izpolnitev fiskalnih ciljev državnega proračuna 2015 ter z informacijo o stanju na področju volonterskih pripravništev v javnem sektorju, sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2015, novelo Uredbe o zelenem javnem naročanju, spremembo Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb ter novelo Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013. Vlada RS se je seznanila tudi z drugim uradnim predlogom Programa razvoja podeželja RS in sprejela mnenje k zahtevi Občine Domžale za oceno ustavnosti drugega odstavka 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.


Informacija o realizaciji sklepa vlade glede priprave in izvajanja ukrepov za izpolnitev fiskalnih ciljev državnega proračuna 2015

Vlada je naložila Ministrstvu za finance, da pri določitvi okvirnega razreza odhodkov po proračunskih uporabnikih za pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2015 upošteva ukrepe, ki so bili dejansko uveljavljeni. Finančne učinke horizontalnih ukrepov enakomerno porazdeli po vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. Sektorske ukrepe, ki niso bili izvedeni ali so dejanski ocenjeni učinki nižji od pričakovanih, Ministrstvo za finance upošteva, kot da so bili izvedeni, oziroma kot da so bili doseženi prvotno načrtovani učinki.

Vlada je posameznim ministrstvom naložila izvedbo ukrepov oziroma pripravo načrtov aktivnosti za izvedbo posameznih ukrepov. Te ukrepe bo Ministrstvo za finance na ustrezen način upoštevalo pri nadaljnjem usklajevanju finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov v okviru priprave rebalansa državnega proračuna 2015.

Vlada je odločila, da iz nabora ukrepov za javnofinančno konsolidacijo na prihodkovni strani črta ukrep »uvedba posebne trošarine na sladkor in nekatere druge dodatke v pijačah« in naložila Ministrstvu za zdravje, da do 15. marca 2015 pripravi Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje.

Vlada bo nadomestne ukrepe določila v okviru priprave razreza odhodkov za pripravo rebalansa državnega proračuna.

Več si preberite TU.

* * *


< VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV S PREDSTAVNIKI VLADE RS