20.12.2018 Starost: 3 let

13. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 12. 2018 - Vlada RS je na svoji 13. redni seji med drugim sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2019 in Program financiranja proračuna RS za leto 2019. Vlada RS je sprejela tudi Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 in izdala Uredbo o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih. Prav tako je Vlada RS izdala Uredbo o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže in Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019. Seznanila pa se je tudi s Poročilom o napredku glede izvedenih aktivnostih po posameznih ukrepih pri ravnanju s komunalnimi odpadki in sprejela odgovor na sklepe Državnega sveta v zvezi s financiranjem občin.


Izhodišča za pripravo rebalansa proračuna 2019
Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2019 in razrez proračunskih odhodkov. Določila je tudi terminski načrt priprave predloga rebalansa in predlagateljem finančnih načrtov naložila, da predloge svojih načrtov pripravijo do 10. januarja 2019.

Zaradi letos sprejetih predpisov in sklenjenih dogovorov z reprezentativnimi združenji in sindikati, ki vplivajo na višji obseg proračunskih izdatkov, bo državni proračun s 3. januarjem 2019 neuravnotežen. Ker zaradi parlamentarnih volitev letos niso bile pripravljene spremembe proračuna za leto 2019, je treba pripraviti njegov rebalans, sicer bo izvrševanje državnega proračuna in ostalih enot sektorja države (pokojninske in zdravstvene blagajne ter občinskih proračunov) oteženo.

Predlagatelji finančnih načrtov morajo do 10. januarja pripraviti predloge finančnih načrtov, vključno z obrazložitvami načrtovane porabe, pri čemer morajo upoštevati obseg, določen v razrezu odhodkov. Razrez je pripravljen tako, da doseže zgornjo mejo dopustnih izdatkov državnega proračuna v višini 10,160 milijarde evrov, kot jo določa spremenjeni Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2018-2020. Ta kot cilj za leto 2019 določa presežek državnega proračuna v višini 0,3 odstotka BDP.

Vlada je proračunskim uporabnikom naložila, da pri oblikovanju finančnih načrtov za prihodnje leto načrtujejo pravice porabe v obsegu, ki omogoča izpolnitev vseh obveznosti iz veljavnih predpisov in iz sklenjenih sporazumov s sindikati javnega sektorja. Svoje aktivnosti morajo načrtovati predvsem v tiste vrste investicij, ki imajo največji multiplikator na gospodarsko rast.

Višino EU sredstev in pripadajoče slovenske udeležbe za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 morajo načrtovati v skladu s sprejetim izvedbenim načrtom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020. Načrtovati morajo tudi pravice porabe za stroške, povezane s pripravo na predsedovanje EU.

Predlagateljem finančnih načrtov, ki za proračunsko leto 2019 ne morejo načrtovati svojih finančnih načrtov v obsegu, določenem v razrezu, je vlada naložila, da izvedejo ukrepe za znižanje proračunskih odhodkov iz svoje pristojnosti. Če je za njihovo izvedbo potrebna sprememba predpisov ali slednjo načrtujejo tudi sicer zaradi spremenjenih okoliščin in programskih vsebin ter bo vplivala na izvrševanje njihovih finančnih načrtov v prihodnjem letu, jim je vlada naložila, da predloge zakonov in drugih predpisov, o katerih mora odločati vlada, pripravijo in jih do 10. januarja 2019 predložijo vladi.

Ministrstvu za javno upravo je vlada naložila, naj pripravi predlog načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem države za leto 2019 ter ga prav tako predloži vladi do 10. januarja. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je vlada naložila, naj pripravita predlog načrta izvajanja finančnih instrumentov in ga v omenjenem roku predložita vladi.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< POJASNILA V ZVEZI Z IZVAJANJEM PREDPISOV S PODROČJA USLUŽBENSKEGA SISTEMA