06.04.2017 Starost: 6 let

129. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 4. 2017 - Vlada RS je na svoji 129. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (sprememba višine povprečnine) ter predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vlada je sprejela tudi predlog proračunskega odloka 2018 - 2020 ter se seznanila z osnutkom Programa stabilnosti 2017 ter z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017-2018.


Predlog  novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018

S predlaganim členom se povečuje višina povprečnine za občine, in sicer na 533,5 evrov. S socialnimi partnerji po posredovanju proračuna v državni zbor sklenjeni dogovori, ki predstavljajo večji obseg sredstev za stroške dela javnih uslužbencev, od predvidenega. Sredstva za ta namen se bodo v proračunu države zagotovila s prerazporeditvami.

Predloga členov

5. člen

V drugem odstavku 54. člena se v prvi alineji znesek »530,00 eurov« nadomesti z zneskom »533,50 eura«.

8. člen

(nakazilo razlike finančne izravnave in povprečnine)

(1) Razlika med finančno izravnavo od 1. januarja 2017 do 31. maja 2017, ki je izračunana ob upoštevanju povprečnine v višini 533,50 eura in povprečnine v višini 530 eurov, se občinam nakaže skupaj z izplačilom finančne izravnave za mesec junij 2017.

(2) Razlika med prihodki iz 14. člena Zakona o financiranju občin(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) od 1. januarja 2017 do 31. maja 2017, ki je izračunana ob upoštevanju povprečnine v višini 533,50 eura in povprečnine v višini 530 eurov, se občinam nakaže v zadnjem tednu meseca junija 2017.

Na podlagi izhodišča, da se v letu 2017 letni dodatek zagotovi vsem upokojencem, se s predlagano spremembo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 spreminja ureditev izplačila letnega dodatka v letu 2017. Medtem ko se cenzusi za pridobitev določene višine letnega dodatka dvigujejo navzgor glede na januarsko uskladitev, pa se zneski letnega dodatka za posamezne razrede v primerjavi z letom 2016 zvišujejo za 10 EUR. Za uživalce pokojnin in nadomestil iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, katerih višina pokojnine oziroma nadomestila presega znesek 760,01 EUR, se dodatno uvaja nov, zadnji razred letnega dodatka v višini 90 EUR. Na takšen način se letni dodatek zagotavlja vsem upokojencem ter prejemnikom nadomestil iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, tudi tistim z višjimi pokojninami oziroma nadomestili.

Z uveljavitvijo tega zakona bodo nastale finančne posledice za proračun 2017, in sicer 7,2 milijonov eurov v povezavi s povišanjem povprečnine in 21 milijonov eurov za pokojninsko blagajno v povezavi s spremembo določb o letnem dodatku za upokojence. Sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvami v proračunu države in v finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 


Celoten pregled seje vlade lahko preberete tukaj. Tukaj pa lahko dostopate do predloga novele ZIPRS1718.


< POROČILO O IZVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI OBČINSKIH PREDPISOV V LETU 2016